Kategorier
Nyheter

EU vill utöka sin styrning av medlemsländernas ekonomi för att uppnå socialistiska utopin Agenda 2030

Vilka är det som har bäst koll på de snåriga och nyckfulla finansmarknaderna? Det är förstås byråkraterna på EU-kommissionen, som nu ska ta fram rekommendationer för de som vill investera enligt myndigheternas påbud för att kunna förlora sina besparingar.

Bakgrunden är en förordning som antogs av Europaparlamentet i juni i år, med avsikt att omforma medlemsstaternas ekonomier till en sovjetisk modell, där en centraliserad byrå bestämmer. På detta vis avser EU uppnå den utopiska vänsterideologin Agenda 2030 – kosta vad det kosta vill:

”Kärnan i Agenda 2030 är målen för hållbar utveckling, och den omfattar de tre hållbarhetsdimensionerna: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. I kommissionens meddelande av den 22 november 2016 om nästa steg för en hållbar europeisk framtid kopplas målen för hållbar utveckling till unionens politikram för att säkerställa att unionens samtliga åtgärder och politiska initiativ, såväl inom unionen som globalt, redan från början integrerar målen för hållbar utveckling”, skriver EU i sin förordning.

Harry Jansson
Harry Jansson (C)

En av EU kallad ”högnivågrupp” har fått i uppdrag av kommissionen att ta fram en ekonomisk plan för hela unionen, som publicerades i januari 2018.

”Ett av målen med handlingsplanen är att styra kapitalflöden till hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt.”

”Som ett första steg skulle tydlig vägledning om vilka typer av verksamheter som anses bidra till miljömål vara till hjälp för att informera investerare om vilka investeringar som finansierar miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.”

 

Landskapsregeringen protesterar

Vice lantråd Harry Jansson (C) är inte nöjd med EUs krav:

– Det är mycket svårt att analysera och överblicka konsekvenserna av utkasten med tanke på den extremt korta handläggningstiden samt då materialet är mycket omfattande och tekniskt svårtolkat. Åland består av en väldigt liten förvaltning.

Områdena som EU-kommissionen tänker sig bli finansexperter på berör jordbruk, skogsbruk, miljöskydd, tillverkning, energi, och annat som faller inom åländsk jurisdiktion. Jansson kritiserar EU-kommissionen för att den vill införa ytterligare krav på dokumentation för jordbruken, utan att bättre kunna specificera sina krav.

När det gäller jordbruket är tonen ännu hårdare från Jansson:

– Förslaget fokuserar på marginella åtgärder som dessutom ska omfattas av ytterligare administrativa krav och byråkrati som gör dem orimliga att verkställa. Det mest anmärkningsvärda är att kommissionens förslag helt bortser från vedertagna definitioner av hållbart skogsbruk och ogiltigförklarar det hållbarhetsarbete och de certifieringsstandarder som tillämpas idag.

Också vad gäller bioenergi och transporter till sjöss skiljer landskapsregeringens åsikter sig stort från åsikterna hos byråkraterna i Bryssel, som inte heller har förstått att fartyg kan transportera både passagerare och gods.

 

Putin har tidigare jämfört EU med Sovjetunionen

EUs makt över medlemsstaterna har tidigare jämförts med Sovjetunionens herravälde över Östblocket av Rysslands president Vladimir Putin, som framfört åsikten att Sovjetunionen kollapsade på grund av en ineffektiv ekonomisk politik som orsakade en kollaps av samhället:

– Europaparlamentet tar fler beslut som är bindande för sina medlemsstater än vad Sovjetunionens Högsta Sovjet någonsin tog för sina unionsmedlemmar.

Kommentaren gavs ifjol under en TV-sänd frågestund sponsrad av den ryska investeringsbanken VTB Capital. President Putin utvecklade också sin jämförelse av Europeiska Unionen med Sovjetunionen och Brexit med Sovjetunionens kollaps:

– Jag vet inte om jag har rätten att göra någon bedömning, men jag skulle vilja uppmärksamma följande: Någon gång runt 2028 kommer flera östeuropeiska länder att ha nått en ekonomisk nivå som gör att de inte längre kommer att få bidrag eller andra stöd från EU-budgeten. De kommer istället att tvingas betala, såsom Storbritannien hittills har. Och jag undrar ifall de inte kommer att ha samma idéer som Storbritannien har nu?