Kategorier
Nyheter

Hälften av finländarna ser asylinvandrare som ett problem för landet

POLARISERING Hälften av finländarna anser att flyktingar och asylsökare är ett ganska eller mycket stort problem för Finland och finländarna. Detta visar en enkät som tidningen Helsingin Sanomat publicerar idag. Dessutom anser två av tre finländare att invandrarnas kultur och religion är den främsta orsaken till deras sexuella övergrepp mot ursprungsbefolkningen.

 

Stor skillnad beroende på partitillhörighet
Bland människor äldre än 70 är det hela 77% som inte anser att kultur och religion är främsta faktor bakom invandrarnas sexuella övergrepp, medan den bland unga under 30 är endast 56%. Någon större skillnad mellan män och kvinnor i åsikt fanns inte, däremot gjorde partisympatier en ganska stor skillnad. Bland sannfinländare är 82% säkra på att kultur och religion är den främsta orsaken, också bland Centerns och Samlingspartiets anhängare ansåg 79% respektive 72% att kultur och religion är den främsta orsaken. Två av tre socialdemokrater ansåg att kultur och religion är den främsta orsaken, medan endast 44% av miljöpartister och vänsterpartister ansåg det.

 

Regeringsanhängare nöjda med politikers respons
Orsaken till tidningens enkät är nyheterna om invandrarmän som misstänkts ha bedrivit ligor för att våldta finska barn efter att de kommit in i landet med flyktingstatus. Efter de uppmärksammade fallen i Uleåborg har regering och opposition enats om att skärpa straffen för sexualbrott.

Sannfinländarnas anhängare är väldigt missnöjda med politikernas respons på allmänhetens oro över nyheterna om sexualbrotten, endast 17% anser att politikerna reagerat bra. Även Vänsterpartiets sympatisörer är missnöjda och endast 27% anser att politikerna reagerat bra. Bland Centerns och Samlingspartiets anhängare är majoriteten nöjda.

 

Få tror på minskad invandring – ännu färre på förbättrad integration
26% av tillfrågade ansåg att strängare straff är det bästa sättet att bekämpa sexualbrott, medan 19% ansåg att det bästa sättet var att lära invandrare de finska lagarna och värderingarna. Endast 10% ansåg att det bästa sättet var att minska flyktinginvandringen och 10% ville minska all slags invandring. Bland sannfinländare tyckte 60% att en minskad invandring skulle vara den bästa metoden. Endast 8% ansåg att förbättrade möjligheter till sysselsättning för invandrare skulle vara den bästa metoden.

 

Flyktingar och asylsökare ses som ett problem för Finland och finländarna
Hälften av tillfrågade ansåg att flyktingar och asylsökare utgör ett mycket stort eller ganska stort problem för Finland och finländarna, 6% visste inte vad de tyckte, en tredjedel ansåg att de är ett ganska litet problem och var tionde ansåg att de är ett mycket litet problem. När tidningen ställde samma fråga 2016 ansåg två av tre finländarna att flyktingar och asylsökare är ett mycket stort eller ganska stort problem.

Undersökningen utfördes i slutet av januari med drygt tusen tillfrågade som ska representera landets befolkning i åldrarna 15-74. Ingen ålänning blev tillfrågad om sin åsikt.