Insändare: Infrastrukturnämnden försöker sopa tjärasfalten under mattan

asfalt

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid. Där framkommer att borttransporten av asfalt kostat nästan 400.000 euro som togs från driftsbudgeten.

Om att ta investeringskostnader över driftsbudgeten påpekar revisorerna redan 2017 i sitt PM: ”att vid budgetering av projekt som det hänför sig driftskostnader av engångskaraktär till så bör det framkomma att projektet har en sådan budgetering” och ”att bokföringen ska vara ordnad så att verksamhetens ekonomiska utfall kan jämföras med fullmäktiges budget”.

Trots revisorernas påpekande tog en majoritet i infrastrukturnämnden beslut den 29 juni att ytterligare 310.000 euro får tas från driftsbudget, utan att föra frågan till fullmäktige. Med det beslutet uppgår kostnaden för borttransporten av asfalten till minst 700.000 euro, vilket är nästan 25 procent av vad hela ombyggnaden av Ålandsvägen, på tre miljoner, skulle få kosta enligt fullmäktige.

Vilka är då argumenten i nämnden för att bevilja ytterligare en stor summa för transportkostnader av tjärasfalt?

”Vi vill reda upp gamla synder från 60-talet och vi tycker inte det lönar sig att gräva i det som varit utan vill gå vidare”, säger infrastrukturnämndens ordförande Julia Birney (Lib) i Ålands Radio. Ordförande Birney och majoriteten i nämnden vill med sitt beslut sopa de häpnadsväckande stora kostnaderna för borttransporten av tjärasfalten från Ålandsvägen under mattan. Det är inte gamla synder från 60-talet, det är kostnader från ombyggnaden av Ålandsvägen 2018-2019.

Utan att behöva gå tillbaka till 60-talet finns i protokoll 103, 20.11 2018, att nämnden har informeras om hanteringskostnaden för cirka 2.312 ton tjärasfalt från Ålandsvägen etapp ett och två för cirka 395.000 euro. I rapporterna Ålandsvägen etapp ett och två till fullmäktige står att asfalten i befintlig gata till största delen bestod av så kallad tjärasfalt vilken fortlöpande sanerats bort. I kostnaden tjärasfalt ingår avgifter, hyra för mellanlagring, transport och mottagningsavgifter, provtagning/analyser.

Vi är flera i fullmäktige som upplever beslutet som häpnadsväckande och ogenomtänkt eftersom fullmäktige redan fått slutredovisningen av Ålandsvägen och i stadens bokslut har inte några reservationer gjorts för att gardera för att ytterligare kostnader kan tillkomma. Vidare är ett ärende om dumpning av asfalt under polisutredning.

Rolf Granlund
Ålands Framtid