Kategorier
Nyheter

Insändare: Kökars invånare måste kunna förvänta sig riktiga och lagliga beslut i kommunen

Kommunfullmäktigeordförande Christian Pleijel ondgör sig i Ålands Radio om demokratiska processer på Kökar.

Undertecknad kan verkligen instämma med Pleijel att demokratin är i fara på Kökar och jag rekommenderar alla att kräva ut och läsa de bilagor, besvär och rättelseyrkanden som belastar Kökar kommuns fullmäktige och styrelse sedan maj 2021.

Det är skrämmande hur man i de beslutande organen i kommunen struntar i just de demokratiska processerna. Vet någon idag vem som sitter i styrelsen och vem i fullmäktige och från och med när? Är det de som står på Kökar kommuns hemsida i skrivande stund? Knappast. Vänligen gå in på Kökar kommuns hemsida och läs till exempel det senaste protokollet från fullmäktige 15 oktober, kallelsen till styrelsemötet 20 oktober och jämför. Vilka beslut sedan maj 2021 finns som gått rätt till? Skall alla ärenden eller vissa behandlas på nytt? Vilka? Av vem? När?

Möten som annonseras hålls inte eller hålls vid en annan tidpunkt än det som informerats. Kallelserna har ibland skickats ut av fel personer till fel personer, vid fel tidpunkt och ibland utan underlag. Man publicerar protokollens bilagor godtyckligt och publicerar tydligen bara det man vill att kommuninvånare skall ha tillgång till publiceras. Varför? Ligger det en agenda bakom?

Grundstenen i demokratin är att vi följer de lagar, paragrafer och stadgar som skapats just för en demokratisk, rättvis och jämlik behandling av ärenden, processer och personer. Alla ärenden skall behandlas på likvärdiga grunder och även publiceringar av bilagor etcetera. Alla kommuninvånare skall kunna förlita sig på att vi som sitter i de beslutande organen fattar riktiga och lagenliga beslut vilka i sin tur grundar sig på ärligt redovisad fakta.

Hur tycker ni det låter när fullmäktigeledamöterna inte ens fått besvärstexten som bilagor i kallelsen de fattar beslut om? Hur kan ledamöterna veta vad som besväret gällde i sak eller hur besväret motiverades (vad var fel och vilken lag eller stadgar missades) så att man kan fatta bättre beslut nästa gång?

Alla sakfrågor kommer i vanlig ordning till behandling när vi godkänner och arbetar efter demokratins grundstenar och fattar beslut på lagenligt sätt med rätta underlag i rätt tid och av rätt personer. Mina besvär har en juridisk förankring och är mot brister i den demokratiska beslutsprocessen. Ska jag som invald fullmäktigeledamot strunta i lagar och demokratiska processer? Gör om gör rätt.

Kökar 22.10.2021
Thomas Dahlgren