Kategorier
Nyheter

Ny självstyrelselag blir jackpot för landskapsregeringen

Efter intensiva förhandlingar mellan Ålands landskapsregering och Finlands regering har parterna nu enats om ett förslag till att ändra självstyrelselagen, som Finlands riksdag kommer att ta ställning till.

Läs hela lagförslaget här

Såsom systemet fungerar idag betalar åländska invånare och åländska företag skatt till finska staten på exakt samma villkor som övriga medborgare och samfund i landet. Därefter betalar finska staten en del av sina totala inkomster till Ålands landskapsregering för att finansiera den verksamhet som sköts av staten i Finland, men inte på Åland. Där ingår bland annat hälso- och sjukvård, utbildning, infrastruktur och polis. Andelen är 0,45% av statens inkomster och dessutom betalas en så kallad ”skattegottgörelse” ut för att kompensera ifall åländska privatpersoner och företag har betalat in mer än 0,5% av statens skatteinkomster. I genomsnitt har 13,5 miljoner euro betalats ut i skattegottgörelse per år.

 

Sote-reform orsak till förhandlingarna
I och med Social- och vårdreformen i Finland – ”Sote” – kommer den statliga inkomstskatten att ökas medan den kommunala inkomstskatten minskar. Detta för att staten ska ta över kommunernas uppgifter inom social- och hälsovård. Detta innebär en kraftigt ökad statsbudget och ifall nivån behålls oförändrad skulle överföringarna från staten till landskapsregeringen öka dramatiskt och oskäligt. Därför har förhandlingar hållts mellan de finska och åländska regeringarna.

Enligt det nya lagförslaget kommer åländska privatpersoner inte att drabbas av de högre skatterna till staten. De kommer inte heller att få åtnjuta de lägre kommunalskatterna. Åländska företag och samfund kommer att betala en högre andel av sina skatter till staten och en lägre andel till kommunerna. För detta föreslås i den nya lagen att de åländska kommunerna kompenseras med 3 miljoner euro per år.

 

LRs inkomster blir beroende av hur Ålands ekonomi sköts
I det nya avräkningssystemet ska landskapsregeringen fortfarande få 0,45% av statens inkomster, men alla inkomstskatter kommer att dras bort från summan före. Det innebär att den så kallade ”klumpsumman” kommer att minska rejält.

Istället ska inkomstskatterna för privatpersoner och företag på Åland räknas separat och betalas i sin helhet till landskapsregeringen. Detta innebär att skattegottgörelsen ökar rejält. Totalt beräknas den ändrade självstyrelselagen att ge landskapsregeringen cirka 14 miljoner mer om året än det nuvarande systemet. Landskapsregeringen själva hävdar i sina beräkningar att summan endast är 10 miljoner euro högre.

Förutom de högre inkomsterna för landskapsregeringen kommer den nya självstyrelselagen att ha en ny klausul, som innebär att procenten för ”klumpsumman” höjs ifall Ålands folkmängd ökar jämfört med Finlands, eller sänks ifall folkmängden minskar jämfört med Finlands. Procenten kan bara ändras för motsvarande hälften av en eventuell folkmängdsförändring, eftersom folkmängd inte direkt korrelerar med offentliga utgifter eller skatteinkomster.

 

Finland räddar Åland med bidrag om det går på tok
Dessutom kommer landskapsregeringen fortfarande kunna få bidrag från Finland för stora engångsutgifter, som till exempel Finlandskabeln, som inte används, och där staten gav landskapsregeringen ett bidrag på 50 miljoner euro.

Ålands landskapsregering kommer också att kunna få bidrag av Finland vid naturkatastrofer, kärnkraftsolyckor, oljeutsläpp eller liknande katastrofer.

Finland kommer också att betala ut bidrag till landskapsregeringen vid fall av lågkonjunktur på Åland eller ifall vissa branscher på Åland har svårt med att gå med vinst, såsom sjöfarten eller turismen. Undantaget är ifall landskapsregeringen med flit försöker förstöra Ålands ekonomi, något lagen tar hänsyn till.

Den nya självstyrelselagen kommer att behandlas av riksdagen, men står och faller med Sote-reformen, som också den måste godkännas av riksdagen och är mycket omstridd i Finland.