Nyfiket värre: Bisarr lista med frågor som byråkrater ska ställa till familjer som flyttar till Åland

Landskapsregeringen har fastställt en lista på nästan 150 frågor som åländska byråkrater ska plåga invandrade familjer med. Frågorna rör sig om extremt privata angelägenheter inklusive detaljer om tortyrupplevelser, hälsotillstånd, medicinering, uppgifter om grannar och bekanta, frågor om barnens religion och själsliv, samt andra mer eller mindre bisarra spörsmål.

Helena Flöjt-Josefsson är ”specialsakkunnig inom integration och social hållbarhet” på landskapsregeringen och säger till Ålands Nyheter att modellen med frågorna härrör sig till ”Lagen om främjande av integration ÅFS 2012/74” och hänvisar till paragraf 26§ som ålägger kommunerna att göra upp ett program för att främja integrationen och ”stärka det sektorsövergripande samarbetet”.

 

 

Den fullständiga listan frågor – vad hade du själv svarat?

 • Vem hör till familjen? 
 • Vem av dem bor här i samma bostad (namn och släktskapsförhållande)? 
 • Vem bor på en annan adress och vem bor i ett annat land? 
 • Finns det andra släktingar i Finland?
 • Oroar sig familjen för släktingar i andra länder? 
 • Vad oroar de sig för? 
 • Tidigare utbildning (grundläggande, yrkes- eller högskolestudier, var och på vilket språk)? 
 • Kurser som avlagts i Finland (var, vad, längd)? 
 • Betyg? 
 • Yrke i avgångslandet? 
 • Arbetserfarenhet (var, längd)? 
 • Läs- och skrivkunnighet? 
 • Läs- och skrivkunnighet för det latinska alfabetet? 
 • Anser hen sig kunna arbeta? 
 • Hurdan var familjens situation i avgångslandet innan flytten? 
 • Hurdan var flyttningen? 
 • Kom alla familjemedlemmar på samma gång? 
 • Om inte, hur och med hurdana intervaller? 
 • Något viktigt som blev kvar i hemlandet? 
 • Hur har vårdnadshavarna upplevt flytten och förändringarna den medfört? 
 • Vad är de nöjda med i Finland? 
 • Familjen håller på att stadga sig i Finland. Planerar de att stanna här permanent eller hoppas de kunna flytta tillbaka? 
 • Hurdana förhoppningar och mål har de olika familjemedlemmarna nu när de bor i Finland? 
 • Hur tänker de uppnå dessa mål? 
 • Vilka inkomster har familjen i Finland? 
 • Vilka primära förmåner har de ansökt om? 
 • Är inkomsterna tillräckliga för att leva på (behov av en ansökan om utkomststöd)? 
 • Behövs skattekort t.ex. för hemvårdsstöd? 
 • Vem sköter familjens finanser? 
 • Är vårdnadshavaren/-na kund hos arbets- och näringstjänsterna? 
 • Har det gjorts en integrationsplan och ett språktest hos arbets- och näringsbyrån? 
 • Har kunden styrts till integrationsutbildning, arbetsprövning el. dyl.? 
 • Får kunden arbetsmarknadsstöd eller när börjar hen få det (om väntetid)? 
 • Hurdana planer har kunden för att söka arbete? 
 • Bostadens storlek? 
 • Hur många personer bor i bostaden? 
 • Har familjen ett hyresavtal, när går det ut? 
 • Hyresvärd?
 • Fungerar betalningen av hyran? 
 • Behöver de boenderådgivning? 
 • Hur trivs de på området? 
 • Hurdana är deras förhållanden till grannarna? 
 • Har de fysiska sjukdomar, kontinuerlig medicinering eller permanent skada/handikapp? 
 • Hurdana vårdkontakter har de? 
 • Har en hälsokontroll gjorts av en hälsovårdare? 
 • Har de undersökts av en tandläkare och gynekolog? 
 • Har man gjort mammografi och tagit papa-prov? 
 • Vårdnadshavarens egen bedömning om sin hälsa? 
 • Bedömning om sinnesstämningen? 
 • Hur sover hen, hur bra orkar hen stiga upp på morgonen och sköta vardagssysslor? 
 • Hur ser hen sin framtid? 
 • Traumatiska upplevelser/ upplevelser av tortyr? 
 • Används det rusmedel i familjen? 
 • Hurdana saker ger stryka och ork? 
 • Hur tar hen hand om sin hälsa och kan hen själv sköta om eventuella sjukdomar? 
 • Kan hen läsa och skriva? 
 • På vilket språk? 
 • Kundens egen bedömning av kunskaper i finska/svenska. 
 • Vilka andra språk kan personen? 
 • I vilka situationer behöver hen hjälp av andra/ tolk? 
 • Har hen redan gått en språkkurs? 
 • Vill hen gå en språkkurs? 
 • Kan hen delta i en kurs eller finns det hinder för detta, vad? 
 • Är hen medveten om material för självstudier? 
 • Har hen använt dem? 
 • Hurdan är vardagsrytmen? 
 • Känns vardagen meningsfull? 
 • Kan hen röra sig på kommunens område och använda kollektivtrafik? 
 • Har hen ett resekort? 
 • Hur fungerar det att sköta vardagssysslor: gå och handla, sköta hemmet (bl.a. hushållsmaskiner), bankärenden? 
 • Vem hjälper vid behov? 
 • Har föräldrarna hobbyer? 
 • Deltar de i någon verksamhet utanför hemmet? 
 • Hurdan verksamhet skulle de vilja ha? 
 • Vem ingår i deras närmaste nätverk som de kan be om hjälp? 
 • Känner de sig ofta ensamma? 
 • När du tänker på din familj, vad gör dig glad? 
 • Vad gör dig ledsen eller bekymrar dig? 
 • Vad och med vem kan du diskutera familjens bekymmer? 
 • Känns familjelivet tryggt? 
 • Orsakar något en otrygg känsla? 
 • Har båda makarna eget bankkonto, eget bankkort och egna bankkoder? 
 • Hur fattas beslut om familjens gemensamma ärenden? 
 • Hur fördelas ansvaret för att sköta och uppfostra barnen? 
 • Verkar rollfördelningen fungera smidigt? 
 • Har de tillgång till hjälp vid behov? 
 • Vad vet vårdnadshavarna om hur barn uppfostras i Finland? 
 • Är det något som förvirrar dem? 
 • Hurdana saker tycker vårdnadshavarna att det är viktigt att lära sina barn? 
 • Hur framgår religionen i barnens uppfostran? 
 • Behöver vårdnadshavarna hjälp, stöd eller råd med barnens uppfostran? 
 • Hur väl känner vårdnadshavarna till daghemmets/skolans verksamhet? 
 • Vet de var de kan diskutera bekymmer beträffande barnens uppfostran och utveckling (t.ex. rådgivningen, daghemmet, skolans lärare eller psykolog?) 
 • I vilka länder har hen bott? 
 • Var hen tillsammans med sina nuvarande vårdnadshavare? 
 • Vilka andra språk har hen lärt sig? 
 • Har hen gått i skola i andra länder? 
 • Hur många år har hen gått i skola? 
 • Hur har barnet upplevt invandringen? 
 • Har barnet förändrats eller reagerat på flytten på något annat sätt? 
 • Har barnet varit friskt? 
 • Har hen haft allvarliga sjukdomar eller olyckor? 
 • Bekymrar sig föräldrarna för barnets hälsa? 
 • Har man lagt märke till utvecklings- eller inlärningsproblem? 
 • Har barnet sett eller upplevt något traumatiskt? 
 • Vad? 
 • När? 
 • Går barnet på daghem (hel dag/halv dag)? 
 • Om nej, varför inte? 
 • Trivs barnet på dagis? 
 • Tycker föräldrarna att daghemmet är en bra plats för barnet? 
 • Har barnet kompisar där? 
 • Oroar sig föräldrarna över något som berör daghemmet? 
 • Vilken skola går barnet i, i vilken klass? 
 • Hur går det i skolan? 
 • Om barnet gått i skola i avgångslandet, hur gick skolan där? 
 • Var det lätt för barnet att lära sig på sitt modersmål/andra språk? 
 • Tyckte barnet tidigare om att gå i skola? 
 • Vilka läroämnen var barnet bra på/tyckte barnet om? 
 • Fick barnet kompisar i sin tidigare skola? 
 • Har barnet nu kompisar i skolan? 
 • Deltar barnet i undervisning i sin egen religion? 
 • Oroar sig föräldrarna över något som berör skolan? 
 • Kan barnet kommunicera med skolan/daghemmet (WILMA, webbplats, anmälningar o.s.v.)? 
 • Vet föräldrarna varifrån de kan få hjälp om barnet har problem som berör skolan eller inlärningen (skolans lärare, elevvården)? 
 • Vilka språk talar barnet hemma? 
 • Föräldrarnas bedömning av barnets nivå i hemspråket och finska/svenska? 
 • Får barnet undervisning i sitt modersmål och i S2 i skolan?
 • Vet föräldrarna hur de kan hjälpa barnet att utveckla sitt hemspråk och därmed barnets tvåspråkighet? 
 • Tvingas föräldrarna använda barnen som tolkar vid olika situationer? 
 • Hur kommer barnet överens med sina syskon? 
 • Har barnet kompisar? 
 • Har det pågått mobbning i skolan/på dagis? 
 • Vet föräldrarna vem de ska kontakta om barnet mobbas? 
 • Har barnet hobbyer? 
 • Om nej, varför inte? 
 • Hade barnet hobbyer innan hen anlände i Finland? 
 • Hur tillbringar barnet sin fritid? 
 • Oroar sig föräldrarna över barnets fritid och kompisar? 
 • Vad tycker barnet om? 
 • Vad är hen bra på? 
 • Vad är hen intresserad av? 
 • Vad är besvärligt och svårt för barnet? 
 • Vad anser vårdnadshavarna vara viktiga principer för barnuppfostran? 
 • Hur syns religionen i barnets uppfostran i hemmet? 
 • Uppstår det konflikter mellan vårdnadshavaren och barnet där hemma? 
 • Hur löses gräl i hemmet? 
 • Vill föräldrarna diskutera sina bekymmer om barnen i mer detalj?