Publicistisk linje

Ålands Nyheter antog den 6.12.2018 en publicistisk linje som beskrivs i de 16 artiklarna nedan:

 

Artikel 1:

Tillgången till offentlig information är en rättighet för att kunna vara delaktig i samhället och kan inte begränsas av något som helst särintresse.

 

Artikel 2.

Spridningen av exakt och korrekt information är medias plikt, oavsett vem som äger informationen.

 

Artikel 3.

Det främsta syftet med informationen som publiceras i media är att presentera riktiga fakta som tjänar allmänhetens intressen. 

 

Artikel 4.

Det är en samhällsplikt både för offentliga och privata institutioner att presentera information som är viktig för befolkningen.

 

Artikel 5.

Att direkt eller indirekt motsätta sig yttrandefriheten, att idka censur eller självcensur är ett brott mot samhället.

 

Artikel 6.

Journalistens främsta uppgift är att söka sanningen och hans eller hennes arbete ska dömas efter undersökande kvalitéer, noggrannhet och korrekt presentation av fakta.

 

Artikel 7.

En journalist måste bevara nationens språk och kultur.

 

Artikel 8.

Varje gång han eller hon anser det rätt eller nödvändigt ska journalisten skydda sina källors ursprung och identitet.

 

Artikel 9.

Det är journalistens plikt att:

 • Avslöja de fakta han eller hon anser vara i allmänhetens intresse
 • Kämpa för tankefrihet och yttrandefrihet
 • Försvara det fria utövandet av yrket
 • Värdesätta och hedra yrket
 • Motsätta sig godtycklighet, envälde och förtryck, och försvara de mänskliga rättigheternas principer.
 • Bekämpa och ta avstånd från all sorts korruption, i synnerhet sådan som berör informationsfrihet.
 • Respektera medborgares privatliv

 

Artikel 10.

Det är journalistens plikt att inte:

 • Följa order eller instruktioner som går emot informationsfriheten
 • Förhindra uttryckandet av avvikande åsikter eller den fria debatten
 • Stödja förföljelse eller diskriminering av någon på grund av hans eller hennes övertygelse eller medfödda egenskaper.
 • Göra reportage om offentliga eller privata samfund med vilka han eller hon har någon form av anställningsförhållande.

 

Artikel 11.

Journalisten ansvarar för informationen han eller hon rapporterar, såvida reportaget inte har redigerats av tredje part.

 

Artikel 12. 

En journalist måste undvika att publicera fakta som:

 • Ligger i hans eller hennes privata eller ekonomiska intresse.
 • Är av morbid natur eller strider emot människovärdet.

 

Artikel 13.

En journalist måste:

 • Före publicering av fakta, alltid höra alla individer som har blivit utsatta för sådana anklagelser som inte har blivit tillräckligt granskade eller på annat sätt verifierade.
 • Behandla alla personer som nämns i publicerad information med respekt.

 

Artikel 14.

En journalist måste ge de personer som nämnts rätt att ge svar ifall det förekommer felaktigheter eller tvetydigheter i det publicerade materialet.

 

Artikel 15.

Ålands Nyheter ska försvara nationens självständighet i alla dess former, politiskt, ekonomiskt eller socialt och vägledas av majoritetens vilja samtidigt som minoriteters rättigheter respekteras.

 

Artikel 16.

Ålands Nyheter ska alltid försvara Ålands folks självbestämmanderätt.