Kategorier
Nyheter

Dubbelt fler offer utsätts för våld av främmande än av bekanta – arbetsplatsen farligast för kvinnor

Institutet för kriminologi och rättspolitik har publicerat sin årligen återkommande undersökning om tryggheten och utsattheten för brott i Finland. I undersökningen har drygt 5500 finländare i åldrarna 15-74 svarat på frågor i en enkät om vilka brott de råkat ut för under de senaste 12 månaderna. Undersökningar på samma tema har skett sedan 1970-talet, men denna rapport följer en mall som har använts under sju år, vilket gör att resultaten kan jämföras.

 

Ur svaren framkommer det att unga personer betydligt oftare blir offer för våld och hot. Män och kvinnor löper lika stor risk att bli offer. Arbetsplatsen är var kvinnor oftast blir offer för våld, medan allmänna platser som restauranger och barer är var män oftast blir utsatta.

 

Våldet och hoten från främlingar har ökat både mot manliga och kvinnliga brottsoffer, medan brotten med bekanta gärningsmän hållit sig på samma nivå som tidigare. Var tjugonde svarande hade varit utsatt för någon form av våld. Lindrigt fysiskt våld är det vanligaste brottet de tillfrågade har blivit utsatta för och endast vart tionde offer hade gjort en polisanmälan. En av hundra har blivit offer för våld med tillhyggen eller vapen och en av hundra hade blivit offer för sexuellt våld.

 

En av 50 kvinnor har blivit offer för sexuellt våld eller försök därtill under de senaste 12 månaderna. Bland männen har en av tvåhundra utsatts. Personer i åldern 15-24 är utsatta mer än andra åldersgrupper för alla former av våld, förutom hot. Där är det 25-34 åringarna som oftast är utsatta. Nästan var tredje 15-24 åring har utsatts för våld de senaste 12 månaderna. Bland 25-34 åringarna var fjärde, bland 35-54 åringarna var femte och bland 55-74 åringarna ungefär var elfte.

 

 

 

Var tolfte ungdom mellan 15-24 som utsatts för våld har fått fysiska skador till följd. I de äldre grupperna är det mer ovanligt. Kvinnor lider något oftare än män fysiska skador av brotten. Enligt resultatet från undersökningen är det ungefär lika stor risk för män och kvinnor att utsättas för våld från sin partner. Det är en större risk för både kvinnor och män att utsättas för våld från en bekant än från en nuvarande eller tidigare partner. Det är mer än dubbelt så troligt att utsättas för våld från en främling än från en nuvarande eller tidigare partner – både för kvinnor och män.

 

När det gäller sexuellt våld är risken för kvinnor att utsättas av en partner i princip lika stor som av en annan bekant eller som av en främling. 

Institutet för kriminologi och rättspolitik påminner om att det är svårt att via enkäter få tillförlitliga svar från de finländare som blivit mördade eller dräpta under året. Istället rekommenderas myndighetskällor för statistik kring dessa sorters brott och enligt den officiella statistiken är män betydligt oftare än kvinnor offer för sådana brott.

 

Över 7% av kvinnorna och knappt 5% av männen har blivit utsatta för våld på sin arbetsplats. 6% av männen och 3,5% av kvinnorna har blivit utsatta som kunder på utskänkningsställen såsom krogar. 5% av männen och 3,5% av kvinnorna har blivit utsatta på annan allmän plats, såsom gator och torg. 5,5% av kvinnorna och 3,8% av männen har blivit utsatta i sina egna bostäder och runt 2% av vardera i någon annans bostad eller andra platser.

Rädslan för att bli offer för våld är av naturliga skäl betydligt större bland kvinnor än bland män: 37% av kvinnorna och 21% av männen hade fruktat att bli utsatta för våld utanför sina hem åtminstone en gång under det senaste året. För åldersgruppen 15-24 gällde det nästan varannan tillfrågad, för gruppen 25-34 gällde det 2 av 5 och för gruppen 35-54 nästan var tredje. De äldre var inte speciellt rädda för våld utanför hemmet, varav en del för att de aldrig lämnar hemmet på kvällarna.

 

Var sjunde tillfrågad svarar att de fruktat våld på sin arbetsplats. Justerat för arbetslöshet innebär det att var femte arbetande finländare fruktat våld på sin arbetsplats. Med justeringen i beaktande hade knappt var tredje arbetande kvinna och var åttonde arbetande man fruktat våld på sin arbetsplats.

Rädslan för att bli utsatt för våld av en partner eller annan familjemedlem är låg. 4% av männen och 5% av kvinnorna är rädda för sådant våld i hemmet. Majoriteten av de tillfrågade i den äldsta åldersgruppen hade ingen familj alls.

 

Kvinnor undviker i mycket större grad än män platser de inte finner trygga. Totalt 17% av kvinnorna undviker att besöka områden nära sina hem där de känner sig osäkra. Motsvarande siffra för männen är 9%. Bland boenden i det så kallade ”storstadsområdet” runt Helsingfors är det 20% av befolkningen som undviker vissa områden på grund av hotet om våld. I andra finska städer låg siffran på ca 14%. I glest befolkade kommuner och på landsbygden är det 5-7% som undviker vissa områden.

Resultat för Åland togs inte med i rapporten på grund av de låga antalet som svarade på enkäten.

 

Finska vänsterjournalister har av propagandaskäl använt resultatet från undersökningen som en källa för att felaktigt hävda i sin rapportering att våldtäkterna inte ökar i Finland. Detta genom att avsiktligen eller oavsiktligen räkna uppgifterna om sexuellt våld som våldtäkter. Polisen för den mest tillförlitliga statistiken om brott i Finland och enligt deras senaste offentliggjorda statistik har anmälningarna för våldtäkt ökat med nästan 30% för 2019 jämfört med 2018. En kris som finska vänsterjournalister avfärdar med ogrundade påståenden om att viljan att anmäla dessa brott skulle ha ökat.