Kategorier
Nyheter

Kryphål i finsk lagstiftning gör att Netflix kan fortsätta sälja barnpornografi till finska och åländska hushåll

Ett kryphål inom finsk lagstiftning gör det möjligt för utländska bolag att sända barnpornografi till finska och åländska hushåll utan straff, vilket den amerikanska mediejätten Netflix utnyttjar för att sälja den barnpornografiska filmen ”Snyggingar” till kunder. Filmen beskrivs som ”en förälders värsta mardröm” och har kritiserats för att vara motbjudande barnpornografi under täckmantel av att vara en dramafilm.

Centralkriminalpolisen (CKP) meddelar idag att de inte kommer att göra någon utredning kring filmen, med hänvisning till att lagarna för att förhindra spridning av barnpornografi inte gäller filmer som uppges vara konstnärliga. Dessa filmer ska istället granskas av Nationella Audiovisuella Institutet, men den myndigheten har ingen rätt att granska filmer som sänds från utlandet.

 

Barn tvingas simulera sex och dansa halvnakna

Filmen hade premiär på Netflix i år och stora delar av filmen fokuserar på att sexualisera icke könsmogna flickor, som tvingas dansa nästan nakna och simulera sex samtidigt som kamerorna fokuserar och zoomar in på deras kön. Filmen har mött rasande internationell kritik på grund av att den är uppenbar barnpornografi, men filmskaparna har istället hävdat att de kritiserar sexualisering av barn genom att sexualisera barnen. Även för marknadsföringen av filmen har barnen tvingats posera sexuellt i minimala kläder.

CKP hänvisar i sitt beslut till en lagberedning från 1997 där det står:

”Straffstadgandet gäller för det första inte sådana kombinationer av sexualitet och skildring av barn, våld eller tidelag, som till följd av bildens eller bildupptagningens informativa karaktär eller uppenbara konstnärliga värde skall anses vara motiverade.”

När lagen togs fram för över 20 år sedan existerade inga filmtjänster via internet och de filmer som distribuerades kommersiellt i Finland genomgick granskning före de tilläts. Idag sker den mesta mediekonsumtionen genom internet och amerikanska Netflix är den största aktören på den marknaden. Något lagstiftarna inte kunde förutspå 1997, då de skrev följande:

”Det är inte möjligt att utfärda entydiga regler om vilka typer av skildringar som på grund av sitt uppenbara konstnärliga värde faller utanför tillämpningsområdet för l mom. I praktiken kommer tillämpningen av stadgandet knappast att vara förenad med några allvarliga problem, eftersom t.ex. konstnärligt betydande filmer i regel undergår filmgranskning.”

”Utanför tillämpningsområdet för stadgandet om spridning av pornografisk bild faller enligt förslaget också sådana filmer och upptagningar vilka har granskats och godkänts till förevisning i enlighet med lagen om filmgranskning eller för spridning i enlighet med lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram.”

 

Utredning inleds ej

Kriminalöverkommissarie Lars Henriksson skriver att filmen inte uppfyller rekvisiten för att på ett sedlighetssårande sätt visat barn och därför inte faller under lagen mot spridande av barnpornografi:

”Eftersom spridning av pornografisk bild och grov spridning av barnpornografisk bild (SL 17:18-18a) förutsätter att bildupptagningen har tillkommit i en situation där ett barn varit föremål för en verklig sedlighetssårande handling, uppfyller filmen inte rekvisiten för nämnda brott. I tolkningen ska ytterligare tas hänsyn till de faktorer som har framförts i regeringens proposition (bland annat bildupptagningens informativa karaktär eller uppenbara konstnärliga värde).”

I andra länder arbetar myndigheter aktivt för att stoppa filmen. Bland annat i Brasilien, där Ministeriet för kvinnor, familjer och mänskliga rättigheter har krävt att den stoppas och att distributörerna utreds, med hänvisning till att filmen är barnpornografi som enligt lag kan straffas med 4 till 8 års fängelse.