Kategorier
Nyheter

Riksdagen kräver speciallag mot muslimers könsstympning av flickor snarast möjligt

Efter att ett medborgarinitiativ fått stort stöd och genomgått grundlig behandling av riksdagens lagutskott har parlamentet idag uppmanat regeringen Sanna Marin att brådskande ta fram lagförslag som tydligare ska kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor. Den barbariska sedvänjan har förts in i Finland av invandrare från Mellanöstern och Afrika och det har rapporterats om familjer som tvingar eller lurar sina döttrar utomlands för att utsättas för övergreppen. Lagutskottets betänkande öppnar också för ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av pojkar, samt ett förbud mot den ideologiskt motiverade könsstympningen av patienter som lider av könsdysfori, som praktiseras av finska kirurger idag.

Ålands Nyheter rapporterade under 2018 om medborgarinitiativet som togs av industrialisten Jukka-Pekka Kurttila och på några månader samlade 60 000 underskrifter från civilbefolkningen.

 

Är i praktiken redan förbjudet

Könsstympning av flickor är i praktiken redan förbjudet i Finland sedan decennier, då det faller inom lagrummet för grov misshandel. När frågan senast var uppe i riksdagen under 2018, sade justitieminister Antti Häkkänen (Saml) att brottet redan kan ge upp till 10 års fängelse och att förberedelse, försök och medhjälp är straffbara gärningar. Häkkänen underströk också att alla människor är tvingade enligt finsk lag att anmäla förberedelser till könsstympning som kommit dem till känna. Hans slutsats var att en separat lag mot könsstympning enbart skulle ha en symbolisk funktion och att inget av de europeiska länderna som infört separat lagstiftning om könsstympning hittills haft några sådana rättsfall.

Könsstympning är ett brott som i huvudsak begås av utlänningar som flyttat till Finland och fortsätter sina sedvänjor. Forskningsinstitutet Fenix konstaterade 2018 att flera flickor som fötts i invandrarfamiljer bosatta i Finland har tvingats utomlands för att bli stympade av sina familjer. Övergreppen har skett i länderna Egypten, Somalia, Iran och Syrien. Offren visar enligt rapporten en stor ovilja att berätta för myndigheter om övergreppen, då de lever inom en muslimsk klankultur.

Genom könsstympning dehumaniseras kvinnan genom att hennes möjlighet att uppleva njutning kraftigt reduceras. På så sätt strävar klaner inom barbariska kulturer att enklare kontrollera kvinnors sexualitet. Förutom själsliga skador på offren är könsstympning också förknippat med andra hälsoproblem efter övergreppet och senare i livet.

 

650 till 3000 flickor i riskzonen

Jukka-Pekka Kurttila startade namninsamlingen

Medborgarinitiativet har nu behandlats av riksdagens lagutskott, som hört ett 40-tal personer inklusive läkare, poliser, Fenix, barnombudsmannen, inspektörer på Migrationsverket och organisationer som arbetar mot sexuellt våld. Utskottet har också hört två islam-präster.

Lagutskottet uppskattar att cirka 650 flickor i Finland vara i riskzonen för att utsättas för övergreppet ifall invandrare inte utsätter sina barn som föds i Finland, men ifall de fortsätter med sina sedvänjor uppskattar lagutskottet att så många som drygt 3000 flickor kan vara i riskzonen för lemlästning. De flickor som löper störst risk kommer från familjer som invandrat från Somalia, Sudan, Egypten, Irak, Syrien och Turkiet.

 

Lag i huvudsak symbolisk

Undertecknarna av medborgarinitiativet medger att en separat lag för att förbjuda könsstympning av flickor endast ska ha ett symboliskt syfte.

Också lagutskottet konstaterar att nuvarande lagstiftning är fullt tillräcklig för att straffa alla som är delaktiga i könsstympning mot flickor i Finland och att det hittills inte har förekommit ett enda rättsfall i landet som behandlat en sådan gärning.

”Det är helt klart att könsstympning av flickor och kvinnor är straffbart hos oss redan nu. Som det sägs i medborgarinitiativet bedöms gärningen utifrån strafflagens bestämmelser om misshandel. Nuläget har bedömts uppfylla de internationella förpliktelserna att kriminalisera könsstympning och täcka de olika formerna av könsstympning, anstiftan och medhjälp till könsstympning och könsstympning som utförts utomlands. Straffskalorna i straffbestämmelserna om misshandel och den långa preskriptionstiden för brottet återspeglar brottets allvarlighet”, skriver utskottet

 

Könsstympning av pojkar lyfts av sakkunniga

De sakkunniga som hörts av lagutskottet har påtalat att en separat lag mot könsstympning inte bör gälla enbart flickor och kvinnor. Könsstympning går enligt utskottet emot grundlagen, då övergreppet kränker en människas rätt att bestämma över sig själv och sin kropp.

”Enligt de uppgifter utskottet fått av experter på statsförfattningsrätt finns det i den här frågan undantagsvis synnerligen vägande skäl att vidta särskilda lagstiftningsåtgärder för att skydda flickors och kvinnors rättigheter, trots förbudet mot diskriminering på grund av kön i grundlagen, eftersom syftet med att förbjuda könsstympning av flickor och kvinnor är att motverka exceptionellt allvarliga rättskränkningar som till sin natur är sådana att de riktar sig specifikt mot flickor mot kvinnor”, skriver lagutskottet.

 

Kraftigt ökad invandring aktualiserar åter frågan

En separat lag mot könsstympning skulle enligt utskottet underlätta i insamlingen av statistik kring brottet samt få fler medborgare och individer som arbetar inom offentlig sektor att begripa att sådan lemlästning är ett brott. Utskottet konstaterar dock att det blir problematiskt för Finland att lagföra personer som bor utomlands och utför övergreppen på barn som fötts i Finland och tas utomlands för att bli stympade. Däremot råder ingen oklarhet om att barnens föräldrar och andra medbrottslingar kan lagföras i Finland även om de begår brottet utomlands.

Frågan om en separat lagstiftning för könsstympning behandlades i Finland redan under 1990-talet, men då ansåg man att brottet redan täcktes tillräckligt av strafflagen. Lagutskottet skriver att det ändå är befogat att omvärdera frågan, med hänvisning till den kraftiga ökningen av invandring från länder där sedvänjan utövas.

 

Ideologiskt motiverad könsstympning kan kriminaliseras

Även om det i huvudsak är barn som utsätts för övergreppet eller riskerar att utsättas, skriver lagutskottet att också vuxna ska skyddas från dessa övergrepp då ingen människa kan ge samtycke till gärningar som allvarligt skadar hälsan. Detta öppnar för ett fullständigt förbud mot att utöva könsstympning på barn och vuxna som lider av sjukdomen könsdysfori och i allt större antal utsätts för kirurgiskt utförd könsstympning på finska sjukhus, som lämnar dem oåterkalleligt lemlästade. Även kosmetisk kirurgi på könsdelar lyfts av lagutskottet som en fråga som blir aktuell i och med en lag mot könsstympning.

 

Riksdagen ger sitt bifall

Även om medborgarinitiativet endast berörde flickor och kvinnor anser lagutskottet att det är befogat att också utreda könsstympning av pojkar, som sker av icke-medicinska skäl. Det vill säga sådan omskärelse som görs av religiösa eller kulturella skäl, främst bland judar och muslimer.

Leena Meri (Sannf), foto: Matti Matikainen

Lagutskottet menar att sådan omskärelse av pojkar utgör misshandel, trots att Högsta domstolen ansåg annorlunda i ett fall som prövades 2016.

Riksdagens lagutskott leds av ordförande Leena Meri från Sannfinländarna. Utskottet har 19 delegater, som representerar alla riksdagspartier.

Ledamöterna Antero Laukkanen från Kristdemokraterna och Eva Biaudet från Svenska Folkpartiet reserverade sig mot lagutskottets betänkande och krävde att allt som handlade om pojkars omskärelse skulle strykas och att betänkandet bara skulle befatta sig med könsstympning av flickor.

Ordförande Meri reserverade sig också själv mot betänkandet, tillsammans med de andra Sannfinländarna Mari Rantanen och Sebastian Tynkkynen. De krävde att riksdagen genast skulle förbjuda och kriminalisera all icke-medicinsk omskärelse av pojkar.

Riksdagen har idag bifallit lagutskottets betänkande och uppmanar nu regeringen Sanna Marin att snarast vidta åtgärder för att kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor i strafflagen tydligare än idag och lägga fram ett lagförslag före nästa val.