Kategorier
Nyheter

Riksregeringen får hundratals miljoner av EU för att byta ut finländarna mot utlänningar i takt med folkutrotningen

I takt med att det finska folket fortsätter utrotas genetiskt ska makthavarna ersätta den saknade arbetskraften de kräver för sin försörjning genom att rekrytera utlänningar. För detta ändamål och andra politiska projekt får regeringen Sanna Marin nu hundratals miljoner euro i stöd av EU.

Det är frågan om pengar från EU-fonderna ERUF och ESF, som finansieras med skattemedel och sedan delar ut pengarna till olika politiska målsättningar under flerårs-perioder enligt planekonomisk modell. I den nya periodens planer är ett av målen att rekrytera utländsk arbetskraft med hänvisning till att den finska arbetskraften krymper.

För att det inte ska sås något tvivel är regeringen Sanna Marin är så tydliga de kan vara med att de vill göra ett utbyte av ursprungsbefolkningen mot utlänningar, detta då vuxna utlänningar ses mer gynnsamma för statens ekonomi än dyra finska barn. Resonemanget som förs i texten är en hårsmån från att de facto förespråka folkmord på finländarna och genomlyses av en iskallt cynisk och kalkylerande syn på människors liv och rätt att existera:

”Enligt rapporten om den offentliga ekonomins hållbarhet i Finland skapar den åldrande befolkningen press på den offentliga ekonomin från två håll: För det första skapar ökningen av antalet äldre ett växande tryck på utgifterna för hälso- och sjukvård, omsorg och pension. För det andra undergräver den krympande befolkningen i arbetsför ålder ekonomins tillväxtpotential. En betydande återhämtning av födelsetalen är inte tillräcklig för att förhindra försämringen av försörjningskvoten för äldre. Den ökande arbetsrelaterade invandringen har i vissa förhållanden en snabbare och mer gynnsam inverkan på den långsiktiga hållbarheten än födelsetalen”

”De åtgärder som gäller sysselsättning grundar sig på att befolkningen i arbetsför ålder förutses minska fram till år 2050”

Orsaken till krympningen är den pågående genetiska utrotningen av den finska ursprungsbefolkningen på grund av de katastrofalt låga födslotalen. Istället för att bilda familj har finska kvinnor valt att ge sin livskraft till att betala skatter, räntor och andra tributer för att bibehålla den välfärdsstat som nu vill byta ut dem.

 

Staten ska rekrytera kolonisatörer utomlands

Det finns redan en EU-fond kallad Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att gynna invandrare, men enligt programmet ska också Europeiska Socialfonden (ESF) användas för att gynna dessa grupper:

”Med AMF-stödet säkerställer man ett tillräckligt stöd och en tillräcklig funktionsförmåga för dem som fått uppehållstillstånd när de övergår från mottagningstjänsterna till kommunerna. För vidarebosättningsförfarandet erbjuds kommuner och NTM-centraler som tar emot kvotflyktingar utbildning och information som stöder förutsättningarna för kompetens och vidarebosättning. Dessutom främjas den tredje sektorns deltagande för att stödja mottagandet av kvotflyktingar. Ovan beskrivna åtgärder genomförs inte vanligtvis med stöd av ESF+-fonden. Direkta sysselsättande åtgärder, såsom yrkesvägledning, rekrytering, yrkesutbildning eller exempelvis språkinlärning på arbetsplatser stöds inte ur AMF-fonden, utan dessa åtgärder kan stödas ur ESF+.”

Men det är inte bara asylinvandrare och kvotflyktingar som ska användas för att ersätta finländarna, utan staten ska också satsa pengar på projekt utomlands för att locka andra folk att bosätta sig i landet och rekrytera arbetare:

”AMIF- och ESF+ -fonderna kompletterar också varandra när det gäller arbetsrelaterad invandring och för att locka internationella experter till Finland. Med hjälp av AMIF främjas utnyttjandet av lagliga vägar, förstärks kunskapsledning inom migrationsförvaltningen och utvecklas tillståndsförfaranden. Dessutom främjas invandring och mobilitet för kompetenta personer genom åtgärder i tredjeländer (ursprungsländerna), såsom information i ursprungslandet, utveckling av kommunikation om sysselsättning och samhälle före ankomsten samt genom utbildning. De som flyttar till Finland på grund av arbete skulle i första hand omfattas av ESF+-åtgärder vad gäller yrkesvägledning, rekrytering eller andra åtgärder som stödjer sysselsättning.”

”RRF-finansiering tryggar tillgången på arbetskraft inom den offentliga sektorn, bland annat genom att främja en förlängning av arbetslivet och sektorns attraktionskraft, medan ESF+-finansieringen mer fokuserar på den privata sektorn. Båda fonderna främjar arbetsrelaterad invandring, men på olika sätt.”

 

Landskapsregeringen stöder programmet fullt ut

På Åland finansierar ESF och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) ett bidragsprogram som kallas Leader. Även Leader-programmen ska nu användas för att gynna invandrare:

”Leader-verksamheten satsar särskilt på ungdomar, och Leader-grupperna finansierar och genomför också projekt för att stödja integrationen av invandrare. Leader-grupperna genomför också ESF-finansierade projekt som bland annat främjar sysselsättningen.”

Totalt är det över €2 000 000 0000 (två miljarder euro9 som EU-fonderna ska spendera i Finland – en förmögenhet som har tagits från den arbetande civilbefolkningen genom skatter, avgifter och inflation. För programområdet 4 reserveras €581 miljoner och i denna summa ingår åtgärder för att byta ut finländare med utländsk arbetskraft och för att gynna invandrare.

Utav fonderna får landskapsregeringen €14 miljoner att förvalta och dela ut i bidrag inom budgetmomentet ”Ålands Strukturfondsprogram 2021-2027”. Lantråd Veronica Thörnroos (C) tillsammans med ministrarna Roger Höglund (C), Annette Holmberg-Jansson (M), Annika Hambrudd (C), Fredrik Karlström (M), Alfons Röblom (HI) och Christian Wikström (Obs) meddelar att de omfattar och stöder programmet till fullo.