Kategorier
Nyheter

Ditt etniska ursprung ska avgöra om du kan få ett jobb hos Jomala kommun

– Etniskt ursprung är en av omständigheterna som kan påverka bedömningen om två (arbets)sökande är likvärdiga och det finns behov av att uppnå en mer representativ arbetsgrupp.

Så svarar kommundirektör John Eriksson på Ålands Nyheters frågor om hur Jomala kommuns nya integrationsprogram kommer att påverka anställningarna inom kommunens äldreomsorg. 

I programmet står det bland annat:

”En positiv trend är att i takt med ökad inflyttning från andra länder ökar också andelen anställd personal med invandrarbakgrund i vårdsektorn”, det vill säga att politikerna vill att färre människor med åländskt ursprung ska anställas till förmån för att istället anställa fler människor med utländskt ursprung. 

Texten fortsätter beskrivningen av utbytet:

”En trend som behöver uppmuntras för att skapa förståelse för det mångkulturella samhället och dels för att patienter ska förstå vårdsystemet lättare. Dessutom motverkas bristen på arbetskraft.”

Integrationsprogrammet är i stort sett identiskt med de integrationsprogram som antagits av flera andra kommuner och är ett krav för att Jomala ska få ta emot kvotflyktingar från NTM-centralerna och kunna inkassera bidrag för flyktingmottagning.

Programmet behandlades och antogs av kommunfullmäktige, lett av Mika Nordberg (M) i slutet av förra året, på förslag av socialchef Jan Mattsson och kommundirektör John Eriksson. Motiveringen till att uppmuntra ett utbyte av ålänningar inom äldrevården mot invandrare är för att kommunen bättre vill sköta om inflyttade med andra språk än svenska.

Kortfattat innebär kommunens upplägg att urpsprungsbefolkningen i Jomala åläggs att betala skatt för att avlöna invandrare för att ta hand om sina egna äldre familjemedlemmar och landsmän.

För att garantera överföringarna av skattemedel från ursprungsbefolkningen också till de invandrarfamiljer som inte vill sätta sina äldre på institutioner skriver kommunpolitikerna att det är viktigt att invandrare informeras om möjligheten att lyfta bidrag för närståendevård i hemmet.

 

Önskvärd ras ger människor förtur till jobb
Kommundirektör John Eriksson säger till Ålands Nyheter att det är kommunens egen personal som tagit fram programmet efter en mall och att kommunen följer tillämplig lagstiftning när den anställer personal.

– Då du har likvärdiga sökanden kan även personalens sammansättning och bakgrund värderas in för att få en mer jämställd eller mer, med tanke på befolkningen, representativ arbetsgrupp.

Den etniska sammansättningen i Jomala styrs till viss del av politikerna själva genom kvotflyktingmottagandet, där människor som av politikerna anses önskvärda placeras i kommunen i samarbete med FN och finska staten.

Eriksson berättar att etniskt ursprung är en omständighet som kan göra att en arbetssökande får jobbet framför en annan människa med likvärdiga kvalifikationer. Däremot säger han att han inte vet hur kommunen ska gå till väga för att utreda vilken etnicitet de arbetssökande har.

 

Diskrimineringsombudsmannen: Inget problem
Myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen (DO), Johanna Fogelström, säger till Ålands Nyheter att DO inte har hörts av kommunerna i framtagandet av deras integrationsprogram. 

Åland har sin egen diskrimineringslag, men när det gäller kommunernas anställningsförfarande är det den finska diskrimineringslagen som gäller. Där står det tydligt att etniskt ursprung aldrig får användas som skäl till att särbehandla människor, inte ens när det är frågan om så kallad ”positiv” särbehandling.

Ser du något olagligt i Jomala kommuns förfarande?

– Vi kan inte se något olagligt i Jomalas förfarande.

Fogelström hänvisar till att DO i Finland anser att en invandrare ska kunna få företräde framför någon från ursprungsbefolkningen för en anställning ifall syftet är att öka ”mångfalden” bland personalen. Något som går rakt emot vad diskrimineringslagen säger.

Har ni hittills fått några klagomål om etnisk diskriminering vid tillsättandet av tjänster i kommunerna?

– Frågeställningen har inte varit aktuell hos DO på Åland.

Enligt Fogelström har DO inget att göra med diskriminering av kommunala arbetstagare, istället säger hon att ansvaret ligger hos Arbetarskyddsförvaltningen.

I material Fogelström skickar till Ålands Nyheter står det att kommunen redan vid utformandet av jobbannonsen för en tjänst måste ange vilken etnicitet som är önskvärd hos arbetstagaren, annars anses det vara godtyckligt.

För närvarande har Jomala inga annonser ute för jobb inom äldrevården.

Tillagt 10.3.2019: Däremot finns flera jobbannonser ute för personliga assistenter till äldre i Jomala, samt två jobbannonser för närvårdare till Oasen, där Jomala ingår som en deltagarkommun.

Personerna på bilden är inte människor och har aldrig existerat, foto: nVidia