Kategorier
Nyheter

FPA: Invandrare lyfter i genomsnitt dubbelt så höga bidrag som finländare

Folkpensionsanstalten (FPA) har i en studie jämfört bidragsberoendet hos invandrare jämfört med hos ursprungsbefolkningen. Undersökningen är baserad på data från 2018, då totalt €10,7 miljoner av delades ut i socialförsäkringsförmåner. Bidragsbetalningarna belastar landets skattebetalare genom att uppta ungefär en femtedel av statsbudgeten. Mest bidrag går till arbetslöshetsbidrag och till bostadsbidrag. Minst bidrag går till garantipensioner.

Dålig sysselsättning

Rapporten visar att den genomsnittlige finländaren lyfter €2243 i sociala förmåner per år, medan den genomsnittlige invandraren lyfter €4676 per år – mer än dubbelt så mycket pengar. Skillnaden utgörs i huvudsak av arbetslöshetsbidrag och bostadsförmåner, där den genomsnittlige finländaren lyfte €900 per år och den genomsnittlige invandrare €3300 per år.

Totalt gick €1 360 000 000 till att betala bidrag till utlands födda under 2018 och €9 136 000 000 till inrikes födda. Utav garantipensionerna betalades nästan en tredjedel till invandrare, utav arbetslöshetsförsäkringen gick 27% till invandrare och av inkomststödet betalades en femtedel till invandrare. I princip alla ålderspensioner och invalidpensioner betalades till finländare.

Rapporten konstaterar att invandringen till Finland har ökat explosionsartat under de senaste decennierna. Från att ha varit 132 000 utlandsfödda i landet 2000 till att vara 387 000 utlandsfödda 2018. Sysselsättningen bland invandrare är mycket lägre och bland invandrare som kommer från länder utanför EU är sysselsättningen i Finland den lägsta inom OECD-området.

 

Stora skillnader mellan folkgrupper

Bland de nordiska länderna är sysselsättningen bland invandrare högst i Norge och lägst i Finland. Endast tre av fem utrikes födda i Finland väljer att sysselsätta sig. Enligt rapporten är detta ändå en betydligt större andel än tidigare, men stora skillnader syns bland de olika grupperna invandrare. Tidigare valde endast var femte jugoslav att försörja sig, men nu väljer över hälften av jugoslaverna att göra det. Bland somalier, irakier och afghaner är det färre än var tredje som väljer att försörja sig. I synnerhet är det utländska kvinnor som föredrar att inte sysselsätta sig eller arbeta.

De folkgrupper som i högst grad utnyttjar Finlands sociala förmåner är afghaner och irakier. Invandrare från före detta Sovjetunionen är den enda gruppen där bidragsberoendet minskar. Bland de som invandrat till Finland genom att hänvisa till humanitära skäl använder tre av fyra sociala förmåner, vilket är en mycket högre andel än bland de som invandrar av andra skäl.

Rapporten är baserad på data som omfattar hela landets befolkning över 18 år – totalt 4,43 miljoner personer.

Foto: Kela