Kategorier
Nyheter

Grundlagsutskottet godkänner påtvingade vaccinationspass, men kräver att barn under 16 undantas

Om bara en vecka ska Finlands riksdag avgöra om de godkänner socialistiska regeringen Sanna Marins lagförslag om covid-åtgärder, som möjliggör att de finska undersåtarna får sin frihet och sina rättigheter villkorade av ett vaccinationspass, som intygar att de tagit vaccin mot smittan Covid-19.

De befintliga, tillfälliga covid-restriktionerna med inresebegränsningar upphör att gälla 15 oktober. För att försöka tvinga igenom vaccinationspasset har regeringen klistrat ihop den delen med inresebegränsningarna. Något som riksdagens grundlagsutskott ser allvarligt på:

”Grundlagsutskottet fäster uppmärksamhet vid att propositionen innehåller två regleringshelheter som skiljer sig åt från varandra. Propositionen lämnades till riksdagen 21.9.2021. Avsikten är att bestämmelserna om covidintyget ska träda i kraft så snart som möjligt, och bestämmelserna om förutsättningar för inresa i landet den 16 oktober 2021. De nuvarande bestämmelserna om inresa upphör att gälla den 15 oktober 2021, vilket indirekt också bestämmer tidsplanen för behandlingen av de bestämmelser om ett covidintyg som föreslås i samma proposition. Utskottet anser att den tid som reserverats för behandlingen av det lagförslag som innebär att ett covidintyg tas i bruk är anspråkslös med tanke på ärendets betydelse.”

Grundlagsutskottet anmärker också på att regeringen försöker hasta fram den nya lagen utan att ge varken riksdagen eller utskottet tillräckligt med tid att behandla frågan.

 

Olika lagar buntas ihop: ”Ytterst beklagligt”

Regeringens försök att införa vaccinationspasset eller ”covid-intyget” i lagen får också kritik av grundlagsutskottet:

”De nu föreslagna bestämmelserna om ett covidintyg berör grunderna för människors dagliga liv. Grundlagsutskottet har ansett att det också under covidepidemin är särskilt viktigt att bestämmelser som har kopplingar till de grundläggande fri- och rättigheterna och som gäller fysiska personers normala dagliga aktiviteter är klara och tydliga.

Utskottet ser det som ytterst beklagligt att den föreslagna regleringen som sådan och i synnerhet tillsammans med den kasuistiska reglering som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar, som har ett nära samband med den, bildar en mycket svårtolkad helhet som är svår att tillämpa. Social- och hälsovårdsutskottet bör precisera bestämmelserna väsentligt.”

Grundlagsutskottet uppmanar regeringen Sanna Marin att göra en samlad bedömning där fördelarna med covid-begränsningarna vägs mot nackdelarna med att ta ifrån finländarna deras grundläggande friheter och rättigheter.

 

”Alla är lika inför lagen”

Vaccinationspasset har en särskilt stor påverkan på paragrafen om jämlikhet i Finlands grundlag, enligt utskottet:

”Enligt paragraf 6 i grundlagen är alla lika inför lagen. Bestämmelsen uttrycker vid sidan av kravet på juridisk likabehandling även idén om faktisk jämlikhet. Den inrymmer ett förbud mot godtycke och ett krav på enahanda bemötande i likadana fall . Jämlikhetskravet är förpliktande också för lagstiftaren. Människor eller grupper av människor kan inte godtyckligt genom lag särbehandlas vare sig positivt eller negativt”, skriver utskottet.

Trots detta anser de att ett vaccinationspass kan var acceptabelt att diskriminera människor ifall alternativet är allmänna begränsningar av lokaler och sammankomster:

”Även om den föreslagna regleringen försätter personer i olika ställning, kan den enligt grundlagsutskottet inte anses godtycklig med beaktande av de medicinska skäl som ligger till grund för den. Det har också lagts fram godtagbara grunder för regleringen. En fullständig vaccinationsserie och genomgången covid-19 skyddar personen mot smitta och förhindrar att sjukdomen sprids. Kravet på ett färskt negativt testintyg förhindrar också spridningen av covid-19-smitta när människor samlas vid olika tillställningar.”

Däremot skriver man att tjänster som är ”nödvändiga” för en individ inte ska kräva något covid-intyg, samt att ett negativt testresultat för covid ska duga lika bra.

 

Vill att barn skonas från kraven

Regeringen kräver i sitt lagförslag att även yngre tonåringar ska påtvingas covid-intyg. Tidigare har Ålands landskapsregering invänt mot lagförslaget, med hänvisning till att det strider mot barnkonventionen. De får medhåll av grundlagsutskottet:

”I artikel 31 i barnkonventionen garanteras barn rätt till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Grundlagsutskottet påpekar att kravet på intyg för barn över 12 år i praktiken kan medföra betydande faktiska hinder för tillgodoseendet av den rättighet som tryggas i artikel 31.”

Regeringens iver att ge injektioner till barn och unga ifrågasätts starkt:

”Enligt en utredning som grundlagsutskottet fått insjuknar barn i åldern 12—15 år mycket sällan allvarligt i covid-19. Under pandemin har motions- och hobbyverksamheten för barn begränsats omfattande och långvarigt. En betydande del av barnen har permanent upphört med motion och andra hobbyer, vilket kan ha mycket stora och långvariga negativa effekter på barnens hälsa och välfärd. Det saknar inte heller betydelse att den inresereglering som föreslås i propositionen avses gälla endast dem som är födda 2005 eller tidigare. Utskottet anser således att den föreslagna regleringen inte kan anses vara helt problemfri med tanke på jämlikheten.”

Grundlagsutskottet kräver därför att alla människor under 16 befrias från inreseregleringar och att lagförslaget ändras, samt att alla under 18 ska garanteras möjlighet till gratis covid-test vid inresa för att slippa vaccinen.

 

Näringsidkare får kräva vaccinpass även när staten inte kräver det

I lagförslaget vill regeringen att enskilda verksamhetsägare ska ges möjlighet att kräva vaccinationsintyg av kunderna enligt eget behag, även när inga statliga restriktioner är i kraft. Grundlagsutskottet ser det som problematiskt.

Däremot stödjer de förslaget om fortsatta inresebegränsningar och turismförbud i Finland fram till 31 december 2021 – det vill säga att de som vill besöka Finland avkrävs covid-intyg. Grundlagsutskottet hänvisar till risken med ”muterade virusstammar”. Man tycker ändå att det är överdrivet med kraven på att inresande ska ta upprepade tester under sin vistelse i Finland och uppmanar regeringen att ompröva den delen.

Inresebegränsningarna har orsakat stor skada på den åländska ekonomin och ålänningarnas kommunikationer till Sverige. Landskapsregeringen har i samband med lagförslaget protesterat mot att gränstrafiken i Lappland mot Sverige och Norge undantas från restriktionerna, medan de fortsatt ska gälla på Åland i lagförslaget. Även här får LR medhåll av grundlagsutskottet:

”Enligt grundlagsutskottets uppfattning uppfyller den föreslagna undantagsbestämmelsen i paragraf 16, tolkad och tillämpad på nuvarande sätt, inte kravet på proportionalitet. Social- och hälsovårdsutskottet bör överväga att ändra bestämmelsen. Grundlagsutskottet påpekar dessutom att också gränstrafiken mellan Åland och Sverige bör granskas på samma sätt som undantagen för de nordliga gränsområdena.”

 

Vänsterpolitiker reserverade sig

Anna Kontula, foto: Riksdagen

Utskottets ledamot Anna Kontula, från Vänsterförbundet, lämnade in avvikande åsikt och ville särskilt betona att de föreslagna inskränkningar av barns- och ungas rättigheter inte är proportionerliga.

Hon skriver att en del av barnen över 12 år i praktiken inte själva får bestämma om de ska ta eller inte ta injektioner mot covid-19, då det krävs bägge föräldrars samtycke.

”Lagförslaget skapar en åldersdiskriminerande struktur. Vissa barn kommer inte ha någon möjlighet att använda covidintyget. Utan intyg blir då sannolikt barnen till föräldrar som inte vaccinerar sig och som förhåller sig kritiskt till covidintyget samt barn vars föräldrar inte har vilja, krafter eller färdigheter att skaffa intyget”, skriver Kontula.

Grundlagsutskottet leds av ordförande Johanna Ojala-Niemelä (S) och utlåtandet undertecknades förutom av henne även av ledamöterna Antti Häkkänen (Saml) Outi Alanko-Kahiluoto (MP), Bella Forsgrén (MP), Jukka Gustafsson (S), Maria Guzenina (S), Olli Immonen (Sannf), Hilkka Kemppi (C), Mikko Kinnunen (C), Anna Kontula (V), Jukka Mäkynen (Sannf), Wille Rydman (Saml), Heikki Vestman (Saml), Tuula Väätäinen (S), ersättare Markku Eestilä (Saml), ersättare Johannes Koskinen (S), ersättare Sari Tanus (KD), samt och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström (SFP).