Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen stänger åländska skolor, förbjuder folksamlingar

Landskapsregeringen meddelade igår om stängning av undervisningslokaler för att hindra spridningen av det kinesiska coronaviruset Covid-19. Offentliga evenemang och sammankomster med fler än 10 deltagare förbjuds också.

Läs det fullständiga meddelandet nedan:

För att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset (covid-19) har Ålands landskapsregering den 18 mars 2020 beslutat att stänga alla lokaler tillhörande grundskolor, gymnasium, yrkesgymnasium, högskolor, medborgarinstitut och det fria bildningsarbetet på Åland. Undantag gäller för sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan och närundervisning i årskurs 1-3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Ålands landskapsregering har också beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 10 deltagare både inomhus och utomhus. Besluten gäller på hela Åland och är i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar i kraft till den 13 april 2020 kl. 24.00. Besluten träder i kraft omedelbart.

Landskapsregeringens beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 10 deltagare ersätter det beslut som togs den 16 mars 2020, där allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med minst 500 deltagare förbjöds.

Finlands regering har den 16 mars 2020 i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronaviruset. Finlands regering har beslutat om ytterligare åtgärder som måste vidtas enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till 10 personer och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser. Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1-3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion.

Besluten som landskapsregeringen meddelar har sin grund i åtgärder enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) med vilka man bekämpar spridningen av infektioner orsakade av det nya coronaviruset och förebygger dess skador för invånarna och samhället.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens webbplats på adressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet ska följas omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan landskapsregeringen fatta beslut om att i sitt område stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar om de aktuella begränsningarna behövs. En förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt 3 mom. i bestämmelsen meddelas besluten som avses i 1 mom. för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

Temabild