Kategorier
Nyheter

LR ska tvinga kommunerna att ge skola och gratis lunch till illegala invandrare och vuxna analfabeter

De åländska kommunerna ska tvingas ge grundskola, och gratis skolluncher till barnen till utlänningar som illegalt vistas i landet, till exempel sådana som blivit utvisade efter att ha begått grova brott eller falska flyktingar som fått avslag på sin asylansökan och undanhåller sig myndigheterna på Åland. Detta föreslår landskapsregeringen till lagtinget i sin nya skollag. Enligt lagförslaget blir barn till illegala invandrare diskriminerade ifall de inte får gå i skolan i ett land de inte har rätt att vistas i. 

Förutom detta ska kommunerna också tvingas ge gratis grundskola, gratis skolluncher och ersättning för skolskjuts till vuxna analfabeter och andra vuxna som saknar kunskaper på grundskolenivå, inklusive asylsökare. Dessutom ska vuxna människor som går i grundskolan få fullt studiestöd från de åländska skattebetalarna enligt lagförslaget.

Landskapsregeringen motiverar de nya belastningarna på kommunerna med att behovet av att alfabetisera vuxna människor och lära dem grundläggande räkning ökat i takt med inflyttningen av människor till Åland från länder med ”svaga utbildningssystem”. Vilka länder som åsyftas utelämnas ur dokumentet.

Den nya skollagen tar även in det bisarra och ovetenskapliga begreppet ”könsöverskridande identitet” för att beskriva barn och i lagmotiveringen hänvisar landskapsregeringen till vad de själva kallar ”regnbågsfamiljer”.

Lagen tar också itu med elevernas säkerhet och förbjuder alla sorters föremål som kan användas som vapen av eleverna, inklusive ärtrör, bollträn, kulor, fjädrar, kablar och kättingar. Upptäcks en elev med ett ärtrör ska polis tillkallas ifall läraren inte med maktmedel kan oskadliggöra eleven.

Temabild