Kategorier
Nyheter

LR vill förbjuda visst extremt innehåll i ny TV-lag

På måndag tillkännager landskapsregeringen sitt förslag till ny TV- och radio-lag för det åländska parlamentet. Den nya lagen är i stort en lite uppstädad version av den gamla lagen, men innehåller också nyheter – varav den viktigaste är förhandscensur mot åsiktsbrottet hets mot folkgrupp, samt mot barnpornografi och uppmaningar till terrorism. Från den gamla lagen stryks däremot det stycke som förbjuder TV-kanaler från att sända närgångna eller utdragna skildringar av våld mot människor eller djur, samt det stycke som förbjuder rent pornografiska TV-program.

Vice lantråd Harry Jansson (C) har varit föredragande till att ta fram lagförslaget och till Ålands Nyheter berättar han hur landskapsregeringen resonerat.

– Både den gällande och föreslagna lagstiftningen om radio- och televisionsverksamheten berör yttrandefriheten som är skyddad genom 12 § 1 mom. i grundlagen. Bestämmelsen om yttrandefrihet förbjuder att det på något som helst sätt ställs hinder i vägen på förhand för kommunikationen, men tillåter att utövningen av yttrandefriheten övervakas i efterskott, till exempel genom straffbestämmelser, skriver Harry Jansson.

– I samma moment framgår också att bestämmelser om sådana begränsningar i fråga om bildprogram som är nödvändiga för att skydda barn kan utfärdas genom lag. Det är alltså ett undantag från huvudregeln och det är möjligt att i lag införa vissa begränsningar på förhand i fråga om bildprogram för att skydda barn. Därför kvarstår också i landskapslagens 7 § särskilda krav på leverantörer för att skydda barn.

 

Harry Jansson
Harry Jansson (C), foto: lagtinget

Stycket i den gamla lagen som förbjuder närgångna och utdragna skildringar av grovt våld mot människor eller djur stryks – varför det?

– Det är sant att lagförslaget till vissa delar ändrar landskapslagens bestämmelser som innebär vissa begränsningar i sändningsinnehållet. Begränsningar av den grundlagsfästa yttrandefriheten kan införas i landskapslag, men begränsningarna måste vara förenliga med kravet på proportionalitet samtidigt som de ska vara noga avgränsade och tillräckligt exakt definierade. Till den delen är vissa av de gällande begränsningarna för vaga, bland annat just det som föreskrivs om att program inte får ”utan särskilda skäl” innehålla närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor eller djur eller ensidigt inriktas på pornografi. Därför har de i landskapslagen föreslagna bestämmelserna istället genomgående bundits vid de mera konkreta straffbestämmelserna.

– Lösningen motsvarar den i Finlands lagstiftning. Lösningen är mera konkret samtidigt som det redan tidigare i tolkningspraxis har klarlagts att den grundlagsfästa yttrandefriheten inte skyddar till exempel hets mot folkgrupp. En annan orsak till ändringarna är att artikel 6 i det underliggande AV-direktivet har ändrats så att direktivet uttryckligen förutsätter att medlemsstaterna säkerställer att sändningarna varken innehåller uppmaning till våld eller hat mot en grupp eller en medlem av en grupp eller offentlig uppmaning att begå terroristbrott.

 

Hets mot folkgrupp, uppmaning till terrorism och spridning av barnpornografi förbjuds från programmen i den nya lagen – är inte dessa saker redan straffbara i sig?

– Det är ju visserligen så att den kriminalisering som följer av strafflagen gäller, till exempel skulle spridning av barnpornografisk bild genom sändningar leda till att åtal väcks för brott mot strafflagens bestämmelser. Landskapslagens bestämmelser möjliggör begränsningar i sändningar redan före en fällande och laga kraft vunnen dom har avkunnats. Till exempel ska landskapsregeringen kunna neka tillstånd om det finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden gör sig skyldig till de uppräknade brotten eller tillfälligt förbjuda vidaresändning av innehåll som uppenbart och upprepade gånger leder dylika brott.

– På motsvarande sätt syftar bestämmelserna om användningsvillkor för videodelningsplattformarna till att förhindra att dylika brott sker via spridning på en sådan videodelningsplattform. Landskapslagens bestämmelser om programnämndens möjlighet att ge anmärkningar och tillfälliga sändningsförbud kvarstår oförändrade.

Den nya lagen kommer inte att gälla för videomaterial som internet-tidningar lägger in tillsammans med det redaktionella innehållet.