Kategorier
Nyheter

Mariehamns tidigare hamnchef Leif Ahlqvist döms för korruption – får böta €2760

Tidigare hamnchefen för det kommunala bolaget Mariehamns Hamn AB Leif Ahlqvist döms till totalt €2760 i dagsböter för att ha utnyttjat sin ställning till att gynna sin sons firma med upp till €47 000 genom att kontraktera sonen utan upphandling och utan att anmäla sig jävig.  Åklagaren yrkade på straff för grovt missbruk av tjänsteställning eller alternativt brott mot tjänsteplikt.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R19/244

Ahlqvist hade först som förvaltningschef för hamnen och senare som hamnchef brutit mot tjänsteplikten genom att uppsåtligen bryta mot upphandlingsregler, jävsbestämmelser och annonseringsskyldighet för att gynna sin son Andreas Ahlqvists firma med pengar som tillhörde Mariehamns stad.

Enligt åklagaren hade Leif Ahlqvist på egen hand bestämt att Mariehamns hamn skulle anlita Andreas El utan att göra upphandling och sedan själv godkänt alla 39 fakturor från sonens firma. Andreas Ahlqvist hade på så sätt kunnat inkassera över €110 000 plus moms på ombyggnaden av hamnen till sin firma.

”Ahlqvist har genom sitt förfarande även försummat att iaktta principerna om öppenhet, likabehandling och ickediskriminerande bemötande. Han har rutinmässigt i samtliga fall av anlitande av Andreas El använt sig av direktupphandling utan anbudsförfarande trots att detta förfarandesätt utgör en avvikelse från konkurrensutsättningsskyldigheten och endast är tillåtet för det fall att någon av de särskilda grunder som uppräknas i lag om offentlig upphandling föreligger. Förutsättningar att avvika har inte förelegat. Andreas El har erhållit samtliga arbeten utan att konkurrerande aktörer haft en möjlighet att erhålla dessa”, skriver landskapsåklagare Henrik Lindeman i sitt åtal.

 

Tyckte att högre chef borde ha sagt ifrån

Ahlqvist bestred alla anklagelser och pekade på att bolagets revisorer godkänt hans handlande och att Mariehamns hamn inte skadats ekonomiskt av att det var hans son som fick uppdragen. Han menade att hans son utfört uppdragen så billigt att det inte kunde vara frågan om någon nytta för honom.

Ahlqvist berättade i rätten att han fått veta att han som hamnchef hade befogenhet att godkänna uppdrag upp till ett värde av €50 000. Han menade att det var Mariehamns infrastrukturchef som borde ha sagt ifrån om jävsförhållandena, eftersom chefen ifråga träffat honom tillsammans med sonen flera gånger.

Han skyllde också på att tullen, som har sina verksamhetslokaler inom hamnen, hade haft många krav under ombyggnaden av hamnen och att deras eluttag brådskande måste installeras mellan färjornas anlöp. Därför hade han inte haft tid att leta reda på någon annan hantverkare än sin son, som också var noggrann och duktig.

 

Infrastrukturchef slog ifrån sig ansvar

Sonen Andreas Ahlqvist berättade i rätten att han startade sin elfirma 2011 och utförde uppdrag för hamnbolaget under 2011-2014. Uppdragen hade han blivit erbjuden av sin far och av andra arbetsledare inom hamnen. Alla uppdrag han fått av hamnbolaget hade varit brådskande och ofta utförts på kvällar och helger. Han menade att han upprepat blivit anlitad för att utföra uppdrag i tullens lokaler eftersom tullen inte önskade ha många olika utomstående som rörde sig där.

Infrastrukturchefen vittnade i rätten och berättade att han inte diskuterat jävsfrågor med Leif Ahlqvist och att han inte visste vem Andreas Ahlqvist är. Han hade inte tid att kontrollera alla fakturor som behandlas, då Mariehamns stad får tusentals fakturor. Försvarsadvokaten pressade vittnet, som till sist medgav att han varit till Andreas Ahlqvist tomt och träffat både far och son där.

Flera arbetsledare från hamnen var kallade att vittna och en berättade att de först anlitat Andreas Ahlqvist för olika småjobb, men att firman senare fick fler och fler av uppdragen i hamnen på order av Leif Ahlqvist. En annan arbetsledare sade att projektet med hamnrenoveringen varit så pressat att ingen ens haft möjlighet att reflektera över några jävsfrågor.

 

Tjänade upp till €47 500 på brotten

Veteranpolitikern Roger Jansson (M) var kallad att vittna, då han varit infrastrukturnämndens ordförande under tiden 2011-2014. Efter att han blivit uppringd vid årsskiftet 2013-2014 av någon som berättade om affärerna hade saken tagits upp av nämnden vid nästa möte. Av oklar orsak hade nämnden inte protokollfört ärendet.

Enligt tingsrätten har Andreas Ahlqvist tjänat mellan €36 000 och €47 500 på sin fars brott, men ändå resonerade sig tingsrätten fram i domen till att brottet inte varit grovt. Huvudsakligen för att de konkurrerande elfirmorna varit dyrare.

Leif Jörgen Ahlqvist, född 1954, döms till €2760 i böter för missbruk av tjänsteställning. Pengarna som Andreas Ahlqvist tjänat på brottet behöver inte återbetalas. Domen har inte vunnit laga kraft.