Kategorier
Nyheter

Spännande fornfynd i Bartsgårda kan ge ny syn på vår järnålder

En grupp på tretton studenter i arkeologi från Helsingfors universitet, samt deras lärare har gjort intressanta fynd under utgrävningar i Finströms Bartsgårda – bland annat ett smyckeshänge som kan vara så gammalt som från 800-talet efter Kristus.

Utgrävningen leds av professor Kristin Ilves, som tidigare publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar relaterade till åländska fornfynd. Ålands Radio har tidigare rapporterat om utgrävningarna och var först med nyheten om smyckesfyndet. Ilves berättar för Ålands Nyheter att smyckeshänget är gjort i mässing och att de också hittat ett rektangulärt järnspänne.

Fynden kan ge stöd för en syn på att Åland under järnåldern inte enbart bestod av småhushåll. Ålands Nyheter har pratat med professor Ilves.

Varför gräver ni vid Bartsgårda?
– Utgrävningarna står i samband med mitt forskningsprojekt som studerar den åländska bebyggelseutvecklingen under yngre järnålder och tidig medeltid – det vill säga från cirka 550 till 1300 e Kr. Jag valde platsen utifrån arkivforskningen och de gamla fältritningarna över Bartsgårda gjorda av Björn Cederhvarf. På den över hundra år gamla översiktsritningen finns det nämligen cirka 30 husgrundsliknande anläggningarna markerade, och vid landskapsinventering kunde jag konstatera att dessa finns att se även idag.

– Som första steg ville jag säkerställa att det verkligen rör sig om husgrunder och börja tidsbestämma lokaliteten. Min hypotes är att boplatsen på Bartsgårda representerar större bebyggelseenhet än ensamgård som annars verkar vara den vanligaste bebyggelseenheten på Åland under yngre järnåldern.

Hängbryne
Ett hängbryne som hittades under utgrävningen, foto: Kristin Ilves

Hur djupt ner i marken ligger fynden ni hittar?
– Fynden i Bartsgårda kom direkt under torven och fyndförande lager var upp till 40 cm tjockt.

Vad har ni hittat hittills?
– Fyndmässigt, och utöver hänget, främst brända och obrända ben, inklusive fiskben, keramik och bränd lera, sädeskorn och hasselnötter. Men också tiotals glaspärlor, några brynesfragment, inklusive hängbrynen, en pilspets (eller ett litet kniv), isbrodd, några nitar. Ett intressant rektangulärt järnspänne. Samt anläggningar som står i samband med husgrunden. För ett såpass litet schakt – 2 x 10 meter – var fyndmaterialet riktigt rikt och varierat.

Vad mer förväntar ni er att hitta?
– Årets utgrävningar är avslutade och vi fortsätter med analysfasen. Organiskt material, ett urval av hasselnötter och sädeskorn ska kol-14-dateras, jordprover ska analyseras med XRF (geofysiska analyser, markkemi) samt för makrofossiler och pollen.

Hur har objekten hamnat i marken? Höll inte folk reda på sina ägodelar?
– Folk höll nog reda på sina ägodelar, det vi hittar är främst borttappade saker när det kommer till föremål. Och matrester när det kommer till organiskt material.

På omslaget: Hängsmycket som hittades i Bratsgårda, foto: Kristin Ilves