Kategorier
Nyheter

Villkorligt fängelse och djurhållningsförbud för fårabonde som lät djur förgås

En åländsk bonde döms till 6 månaders villkorligt fängelse och fem års djurhållningsförbud av Ålands tingsrätt. Enligt åklagaren hade Dan Henriksson genom grov oaktsamhet om sina får låtit 83 får dö mellan 2017 och 2019. Dessa utgjorde tre fjärdedelar av fåren under hans omsorg. Utöver detta hade hälften av lammen som fötts under perioden också dött.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R21/43

Bagglamm hade inte skilts från tackorna, vilket medfört att de betäckt unga tackor i förtid och dessa tvingats till för tidiga födslar och inavel. Dessutom ansåg åklagaren att Henriksson inte haft tillräcklig tillsyn över djur på bete, då de rymt upprepade gånger.

Djuren hade inte heller fått tillräckligt med vatten, tillräckligt rent foder eller klippts tillräckligt ofta. Bristen på vatten ansågs vara en av orsakerna till att så många lamm dog, då tackorna inte kunnat ge tillräckligt med mjölk.

Hälsoskyddsmyndigheten hade upprepade gånger uppmanat Henriksson att åtgärda bristerna i sin djurhållning.

Henriksson själv bestred brott och berättade att han gjort så gott han kunnat och inte orsakat djuren något onödigt lidande. Han menade att han visst skilt åt bagglammen i tid och att han haft tillräcklig tillsyn över fåren.

Enligt honom hade den höga dödligheten berott på fårens ålder, olyckor och förgiftning. Någon veterinär hade däremot inte varit på besök, varken 2018 eller 2019.

En rad inspektionsprotokoll från Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet presenterades som bevis i rätten. Enligt myndighetens inspektörer hade de gjort inspektioner vid olika tidpunkter på dygnet och ibland flera gånger på ett dygn, samt ringt och uppmanat Henriksson att ge vatten åt fåren. Henriksson ansåg själv att djuren hade tillräckligt med vatten och sade att han försökt ge vatten åt dem, men att de inte druckit.

Dan Henrik Henriksson dömdes för djurskyddsbrott till 6 månaders villkorligt fängelse. Han beläggs också med 5 års djurhållningsförbud för får, kor och grisar.

Temabild, foto: Dmytro Mamon