Kategorier
Nyheter

Aino Waller (S) fick lukrativt konsultjobb tack vare korruption inom Kulturbyrån

Kulturbyrån på landskapsregeringen har gett ett lukrativt konsultuppdrag värt €24 000 till Aino Waller – utan att ge någon annan människa chansen att ge anbud eller söka jobbet.

Tjänsten går ut på att ordna en skrivartävling för vuxna för att fira Åland 100 år. Aino titulerar sig kommunikations-konsult och är en aktiv politiker inom Ålands Socialdemokrater.

Beslutet att anlita Waller togs i mitten av november av byråchef Viveka Löndahl på landskapsregeringens Kulturbyrå, tillsammans med kulturchef Jan-Ole Lönnblad. Ålands Nyheter har begärt och fått ut handlingarna bakom tillsättandet. Lönnblad berättar att Waller anlitades genom en så kallad direktupphandling, det vill säga utan att någon annan fick möjlighet att söka tjänsten och utan att någon annan ens fick veta att en sådan tjänst fanns.

 

Gav anbud före projektet fanns

En granskning av dokumenten visar att Wallers konsultuppdrag inte rör sig om några småsummor.  I sitt anbud kräver Waller ett konsultarvode på €68 i timmen för att planera och koordinera skrivartävlingen. Totalt kommer hennes bolag Aino Waller Kommunikationstjänster att få €19 250 för jobbet utan moms. Med moms blir summan upp emot €24 000 – som betalas i fyra rater. Pengarna kommer att tas från landskapsregeringens vinster från casinobolaget PAF.

Ser man på datumen visar det sig att Waller lämnat in sitt anbud flera veckor före det ens fanns ett utkast till projektet som planerades. Detta indikerar att projektet och tjänsten skapades av kulturbyrån för Waller på hennes eget initiativ – eller att hon fört informella diskussioner på förhand med Kulturbyrån.

Trots att budgetmedel för att fira Ålands 100 år av självstyrelse används för att finansiera projektet, kommer fokus för skrivartävlingen inte vara att fira Åland eller ålänningarna. I alla fall enligt det utkast Ålands Nyheter tagit del av. Istället beskrivs syftet med moderna vänster-klyschor som att ”främja social hållbarhet”. En målgrupp som särkilts lyfts för tävlingen är ”etniska och andra minoriteter”.

 

Var tidigare medlem i Kulturdelegationen

Den politiskt styrda delen av Ålands kulturliv är inte främmande för Waller, som fram tills ganska nyligen satt som medlem i Ålands Kulturdelegation, på socialdemokratiskt mandat.

För det arvode hon ska få behöver Waller inte göra mycket. Enligt avtalet med Kulturbyrån ska hon ta fram ett förslag till regelverk för tävlingen, annonsera om tävlingen på sociala medier, ordna ett ”inspirationsseminarium” för skrivare, informera om tävlingen till enskilda skribenter och ta emot bidrag som hon sedan förmedlar till en jury. Material hon behöver för uppdraget bekostas av landskapsregeringen.

 

Kulturchef nekar till korruption i tillsättandet

Ålands Nyheter har ställt frågor till Kulturchef Jan-Ole Lönnblad, som anser att det är tendentiöst att prata om korruption vid tillsättandet av tjänsten. Han säger att Ålands 100-års jubileum är det största projektet någonsin för utbildnings- och kulturavdelningen och ett stort ansvar för de inblandade. Enligt honom krävs det många och snabba beslut.

– Min bedömning är att vi inte har gått över gränserna genom att tillämpa den form av upphandling som du undrar över. Uppdraget har ålagts oss av landskapsregeringen och vi gör vårt bästa för att sköta det snabbt och korrekt.

Hur har det här tillsättandet egentligen gått till? Wallers anbud är inlämnat tre veckor före utkastet till projektet.
– Som jag har nämnt tidigare är det fråga om en direktupphandling. Efter förhandlingar utgående från anbudet enades parterna om uppdraget. Ersättningen underskrider maximigränsen för riktad upphandling i enlighet med de beslut som landskapsregeringen har fattat om upphandlingar under EU:s så kallade tröskelvärden.

Varför utannonserade eller upphandlade ni inte tjänsten?
– Som nämnts är Åland 100 ett stort projekt. Där ingår arbetsuppgifter som normalt inte hör till offentlig förvaltning. Då är direktupphandling ett sätt att snabbt få rätt personer på tillfälliga uppgifter. Tills vi i projektledningen får andra riktlinjer att arbeta efter från våra överordnade är direkt upphandling ett alternativ för att få projektet att framskrida i tillräckligt snabbt tempo.

Det finns många duktiga ålänningar som har kompetensen att genomföra uppdraget, varför gavs de ingen chans?
– Det håller jag med om. Aino Waller är en av dem. Du kan säkert nämna några flera. Det är inte omöjligt att någon har en möjlighet att komma med i arbetet i något skede, under förutsättning att de har den kompetens som vi för ögonblicket söker och är tillgängliga med kort varsel.

Hur motiverar ni de höga kostnaderna för ett projekt som är av ringa till obefintligt värde för Åland och ålänningarna?
– Vi följer en projektplan som säger att jubileet ska firas och uppmärksammas på ett mångsidigt sätt, bland annat genom kulturaktiviteter. Du har givetvis rätt att ha din egen åsikt om vad som är av värde eller ej för ålänningarna. I övrigt passar jag den här tendentiösa frågan.

Aino Waller var fram tills nyligen en medlem i Ålands kulturdelegation, var det därför hon fick tjänsten?
– Medlemskap i kulturdelegationen är givetvis inte i sig kvalificerande för uppgifter inom Åland 100, men Ålands litenhet gör att vi inte heller kan diskvalificera många kunniga personer på grund av olika förtroendeuppdrag så länge det inte finns någon jävsproblematik. Många av nuvarande och tidigare delegationsmedlemmar är själva aktiva och kompetenta kulturskapare och det är enligt min mening självklart att de som enskilda personer kan vara intressanta för kulturbyrån att samarbeta med i olika sammanhang, på samma sätt som kulturarbetarna i landskapet i övrigt.

För en utomstående framstår tillsättandet av tjänsten som ett fall av uppenbar korruption, är det vad det är?
– Tack för det kränkande påståendet.Det känns inte meningsfullt att kommentera eftersom du verkar ha din ståndpunkt fix och färdig. Jag passar.

Har ni gett lukrativa konsultuppdrag till andra nuvarande eller tidigare medlemmar i Ålands kulturdelegation?
Vad har detta kostat totalt?
– 24 000 euro cirka för ett konstnärligt uppdrag.

Har dessa uppdrag upphandlats på ett hederligt sätt?
– Jag passar frågan med hänvisning till din korruptionsanklagelse ovan.

Waller kommer att påbörja sitt konsultuppdrag imorgon den 1 december. Uppdraget fortsätter fram till sista juni 2022.