Kategorier
Nyheter

Insändare: Vi måste gräva djupare diken

Finansutskottets betänkande för budget 2021 blev bra till slut, även om texten naturligtvis var bedrövlig ur ekonomisk synvinkel. Men det beskriver verkligheten rätt väl som vi såg den tidig eftermiddag den 10 december 2020.

Men knappt hann bläcket torka på betänkandet innan Ålands Statistik- och Utredningsbyrås (ÅSUB) rapport om nationalräkenskaperna för 2018 kom ut.

Där kunde jag läsa: ”BNP för 2018 uppgick till 1 250 miljoner euro, vilket innebar att BNP/capita sjönk med ca 7,5 procent”. Från en tabell framgår att BNP/capita minskade med 8 procent år 2018, som alltså redan var ett av de mörkaste åren i Ålands ekonomiska historia. Vi har enbart sett några små notiser om detta i media.

I finansutskottets betänkande från december 2018 skrev vi följande:

”Utskottet har erfarit att BNP-tillväxten per capita preliminärt var – 0,5 procent år 2017 och förväntas vara oförändrad år 2018.” och ”den åländska ekonomin 2015 dock ännu inte nått tillbaka till den nivå som rådde innan nedgången 2008”

ÅSUB:s slutliga uppgifter om BNP 2018 innebär att regeringen gjorde sin budget för 2019 på en felaktig prognos och att vi hade ett betydligt sämre ekonomiskt läge än vi kände till.

Då ÅSUB:s prognos för 2020 är ett BNP-tapp på 16 %, så innebär det att BNP-tappet är 24 procent under tre år. Det är ännu värre än vad vi trodde. Som jämförelse kan nämnas att nedgången under den stora ofreden var 30 procent under fem år.

Det är alltså ännu värre än vad vi trodde den 10 december. Vi behöver en ännu större återhämtning. Om BNP faller med 16% så krävs en återhämtning på 19 procent för att nå samma nivå som från början.

Om BNP faller med 24 procent så krävs det en återhämtning på 32 procent för att nå samma nivå som från början. 32 procent innebär en 70 procent större återhämtning än 19 procent.

Åländsk Demokrati har ekonomi i balans som den långsiktiga prioriteringen, men först måste ekonomin växa till utgångsläget, vilket nu är 2017. Senast då måste tyvärr kraftiga besparingar ta vid.

Finansutskottets betänkande skrevs alltså med en verklighetsbild av att det krävs en återhämtning på 19 procent, inte den verkliga om 34 procent.

Min prognos efter tilläggsbudgeten i september var att vi skulle gå tillbaka till BNP-nivån vid millenieskiftet. Nu visar det sig att vi redan 2018 gick tillbaka till samma BNP/capita vi hade år 1997. Om BNP-tappet blir 16 procent för år 2020, så kommer vi till samma BNP/capita som 1990, alltså före bankkrisen.

Vi måste gräva mycket djupare diken. Detta blir en stor utmaning för nästa tilläggsbudget. Det blir en megautmaning för vår nästa finansminister Roger Höglund (C).

Stephan Toivonen

Medlem i finans- och näringsutskottet

Åländsk Demokrati