Kategorier
Nyheter

Misslyckanden och bedrägeri i sjuårigt bidragsprogram

I slutet av mars presenterade programansvarige Tomas Fellman slutrapporten för landskapsregeringens och Europeiska socialfondens program på Åland under åren 2007-2013.

Under perioden genomgick Åland två regeringar: vänsterregeringen Viveka Eriksson 2007-2011 samt vänsterregeringen Camilla Gunell 2011-2015. Fellman presenterade sin rapport för kultur- och utbildningsminister Tony Asumaa (L), representant för sittande vänsterregering.

Sysselsättning och konkurrenskraft som mål

Programmet har kostat skattebetalarna sammanlagt €6 251 104, varav dryga 3 miljoner euro kommit från EU och dryga 3 miljoner euro från landskapsregeringen. Målet för det sjuåriga programmet har varit ”regional konkurrenskraft och sysselsättning på Åland”.

Enligt rapporten var den övergripande målsättningen med programmet att ”förbättra nyttjandet av humankapital genom höjning av kompetensnivån i företag och organisationer” samt ökad integration av ”utanförgrupper”.

Till programmet sattes en rad resultatmål upp, varav en mängd av målen kunde uppnås inom minuter vid skrivbordet, bland annat följande:

 • 14 nya ”kompetenshöjande nätverk”
 • 3 utbildningsarrangörer har ”anpassat sin utbildning”
 • 1 utbildningsarrangör har ”utvecklat sitt samarbete med arbetslivet”
 • 6 nya ”system för utveckling av utbildningssystem och -strategier” har skapats
 • 100% av de deltagande utbildningsarrangörerna hade ”anpassat sin verksamhet till förändringarna i samhället”

Landskapsregeringen hade även som mål att 2000 personer skulle genomgå fortbildning eller utbildning. LR lyckades få 798 personer i dessa åtgärder.

Dubblerad arbetslöshet

Bland de konkreta målen för programmet var resultaten i huvudsak misslyckade. Utav deltagande hade endast dryga hälften höjt sin kompetens, endast 1,5% hade avancerat inom sina organisationer, 0% hade påbörjat eller fortsatt en forskarutbildning, antalet som hoppar av skolan i förtid hade inte minskat med 10% enligt målet och andelen vuxenstuderande hade inte heller ökat med 10%. Landskapsregeringen lyckades skapa 10 nya arbetsplatser vilket stämde exakt med deras mål.

Under programmet sattes 283 personer i ”sysselsättningsfrämjande åtgärder”. Trots detta misslyckades landskapsregeringen med samtliga sina uppsatta mål inom sysselsättning och ”inklusion”. Istället dubblerades arbetslösheten under programmets period. Programansvarige Fellman menar att arbetslösheten skulle vara ännu högre ifall landskapsregeringen inte genomfört sina projekt.

Hälften av projekten som fick stödpengar drevs utav offentlig sektor, en femtedel av privat sektor och en tredjedel av ideella föreningar. Utav det sammanlagda stödbeloppet på 6,25 miljoner euro försvann €250 044 i ”administration” och resten delades ut till diverse projekt. De största posterna för EU-stödet var offentlig förvaltning (€707 051), utbildning (€1 516 279) samt ”ospecificerade tjänster för missgynnade grupper” (€531 980).

Övervakare fick själv stöd

För att övervaka effektiviteten och kvalitén i programmet tillsattes en kommitté bestående av representanter för:

Ålands Näringsliv rf tog själva emot bidrag på knappa €152 270 från programmet samtidigt som de satt i övervakningskommittén för att granska och godkänna kriterier för bidrag.

Kommittén gjorde sammanlagt 58 kontroller utav projekt, antingen på plats eller vid skrivbordet. Uppdagade oegentligheter och oriktigheter behövde ej rapporteras till EU-kommissionen ifall det förlorade beloppet understeg €10 000. Sammanlagt granskades 8,2% av de utbetalda stödpengarna.

Högskolan återbetalningsskyldig efter bedrägeri

Högskolan på Åland rapporterades till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning efter att korruption uppdagades i en offentlig upphandling för projektet ”Sjökaptener i hamn”. Högskolan ålades att återbetala 25% av upphandlingens värde till programmet.

EU-revisorerna besökte Åland i maj 2012 för granskning, vilket resulterade i att Ålands handikappförbund rf fick återkrav på €6019 på grund av brister i sin redovisning.

Fellman sammanfattar sin slutrapport med att konstatera att stödmottagare och deltagare varit positiva till programmet och hävdar även att allmänheten delar den åsikten.

Följande organisationer beviljades skattepengar:

Avslutade projekt

 • Chips AB: €17 800
 • Carl Rundberg AB: €54 465
 • AMS: €416 710
 • Ålands Fountainhouseförening: €685 230
 • Ålands landskapsregering: €1 353 321
 • Mariehamns stad: €470 447
 • Ålands guider: €9 408
 • Högskolan på Åland: €1 351 590
 • Transmar AB: €144 635
 • Ålands näringsliv rf: €152 270
 • Ålands handikappförbund: €574 975
 • Emmaus: €478 063
 • Brändö kommun: €13 285
 • Företagsam skärgård: €22 546
 • Arritas AB: €4 147
 • Ålands mångkulturella förening: €25 883
 • Ålands hälso och sjukvård: €21 104
 • Ålands yrkesgymnasium: €23 800
 • Ålands gymnasium: €44 100
 • Leader Åland rf: €10 000

Pågående projekt

 • Smakbyn: €57 199
 • Mariehamns stad: €36 506

(Foto Daniel Eriksson)

EUs socialfond Projekt 2014

Slutrapport Europeiska socialfonden Åland