Kategorier
Nyheter

Insändare: Lånefullmakten ger trygghet för LR att betala löner, pensioner och bidrag

I betänkandet till tilläggsbudgeten summerar vi från finansutskottet vårt ekonomiska läge: Arbetslösheten är 10,1%. 1 547 personer var arbetslösa eller permitterade. I juni var den 13,5% – den högsta någonsin. I fjol var den 3,5%.

Ålands Statistik- och Utredningsbyrå beräknar att BNP-raset är 16% i år – det största någonsin. Det totala budgetunderskottet för 2020 är 84,8 miljoner euro, ett historiskt underskott.

Det har ifrågasatts om detta är historiska siffror. Åland hade en arbetslöshet på 9% under bankkrisen i början av 90-talet och då hade Finland sin högsta arbetslöshet någonsin.

Under finanskrisen sjönk BNP på Åland med 10% under 2 år. Vid bankkrisen 12% på 4 år. Under krigen sjönk BNP i Finland med 10% på två år. Liksom vi självständigheten. Vid hungersnöden 1866 med 8% på ett år. 1808-1809 med 11% på två år. Under Stora ofreden sjönk BNP 30% på 5 år. 1716 var nedgången 12%. Om ÅSUB får rätt och raset blir över 12% så är det historiskt.

Vi har ett mycket allvarligt ekonomiskt läge och avslutar betänkandet:

”Utskottet bedömer att situationen för Åland är så allvarlig att det manar till samling, något som utskottet har låtit vara vägledande vid sin behandling av såväl budgetförslaget som budgetmotionerna.”

I detta läge tyckte även jag att debatterna borde och kunde ha hållits inom utskottet medan vi utåt kunde ha hållit en gemensam linje. Och det var nära, men det fanns en reservation av John Holmberg (L), som ville minska lånefullmakten från 60 till 40 miljoner.

 

Vi har en ganska hård skrivning, som jag tyckte var tillräcklig. Vi gav en fullmakt för att uppta lån för budgetens förverkligande redan i samband med att budget 2020 blev godkänd och vi har godkänt alla tilläggsbudgetarna. Vi vet att hela budgeten inte kommer att förverkligas, och denna fullmakt är uttryckligen given under förutsättningar att allt förverkligas och det finns utrymme för oförutsedda händelser. Fullmakten ger trygghet åt dem som skall betala ut löner, pensioner, arbetslöshetsersättningar och barnbidrag och de tusentals som erhåller dessa utbetalningar.

Då känns det nästan lite populistisk att säga att man inte vill ge en fullmakt om 60 miljoner. Ingen vill att landskapet ska ta ett lån, men nu är läget som det är. Och gissningsvis tas ett lån på 30-40 miljoner.

Vi vet inte vad som kommer att hända, men vi kan lära av historien. Arbetslösheten var 13,5% i juni. När får vi normal arbetslöshet? Vid 90-talskrisen steg arbetslösheten till 9% och det tog det fem år för att komma till normal arbetslöshet.

 

Vi kan jämföra med Finland. Deras arbetslöshet steg till 18% på årsbasis. Det är nu nästan 30 år sedan och Finland har ännu inte kommit ner till samma arbetslöshet, som före bankkrisen.

Vi skriver: ”Utskottet anser att landskapsregeringen bör fokusera på att sänka arbetslösheten och höja BNP till samma nivå, som före pandemin, inom en rimlig tidsperiod.”

Och vi nämner två vägar:

1. Långsiktiga åtgärder som optimerar den offentliga sektorns verksamhet.

2. Snabba åtgärder som får ekonomin att växa …

Vi från Åländsk Demokrati tror på många små åtgärder i detta läge och vill prioritera de snabba åtgärderna, så att inte kon svälter ihjäl medan gräset gror.

Två exempel från betänkandet:

1. Att skapa en fungerande handelsplats för aktier i åländska bolag.

2. Då att turisternas beteendemönster ändrats är det nu ännu viktigare att få ett modernt bokningssystem för skärgårdstrafiken och en tidtabell från ett turistiskt perspektiv.

Vad har minister Christian Wikström (Obs) för tankar om detta?

Stephan Toivonen 

Åländsk Demokrati 

Medlem i finans- och näringsutskottet