Kategorier
Nyheter

Insändare: Skall vi svika vår kultur nu?

Den 27 juni 2021 har det förflutit 100 år sedan ålandsöverenskommelsen undertecknades i Genève enligt vilken Finland skulle garantera Ålandsöarnas befolkning bevarandet av dess språk, dess kultur och dess lokala svenska traditioner. Senare fick vi självstyrelselagen för att göra detta möjligt.

År 2022 är det 100 år sedan Åland blev självstyrt, vilket firas redan från 9 juni 2021.

Under jubileumsåret skall vi blicka både framåt och bakåt.

Tyvärr skrevs inget i ålandsöverenskommelsen om att vi ålänningar själva skulle försöka bevara vår svenska kultur, vårt språk och våra traditoner. Det ansågs kanske självklart.

Ålands kulturdelegation har nu på sitt bord ett PM kring nytt kulturpolitiskt program. Att godkänna eller revidera.

I detta finns mycket, som vi från Åländsk Demokrati anser att är bra, men under rubriken ”INKLUDERING” finner vi följande text:

”Över en tredjedel av Ålands invånare är födda utanför Åland. De flesta kommer från Finland och Sverige, men allt flera flyttar in från utomnordiska länder. Det finns inflyttade från sammanlagt 100 olika länder. (Källa ÅSUB) Verkligheten behöver avspeglas både gällande representationen i kulturdelegationens sakkunnignämnder men även i tillgången till och information om kulturstöd. Stöd som kulturdelegationen fördelar ska uppmuntra låga trösklar till evenemang samt ett brett utbud präglat av mångfald. Strategier för hur invånare med andra modersmål kan beredas tillgång till kultur framarbetas i form av t.ex. kultursedlar.”

Åländsk Demokrati vill därför ställa dessa frågor:

– Anser Ålands kulturdelegation att den skall representeras av alla nationaliteter, som finns på Åland?

– Varför skall alla nationaliteter finnas representerade i sakkunnignämnderna?

– Varför skall kulturen från alla nationaliteter få tillgång till kulturstöd?

– Varför skall kulturen ha ”ett brett utbud och präglat av mångfald”?

–Varför är det så viktigt att invånare med andra modersmål skall beredas gratis tillgång till kulturen med kultursedlar? Det finns även många med svenska som modersmål, som har begränsade medel och som kanske också kunde vara i behov av kultursedlar.

Hur ser kulturdelegationens ordförande Anita Husell-Karlstöm (C) på dessa frågor?

Var det verkligen av dessa orsaker vi fick vår självstyrelse?

Nej! Ålandsöarna och dess befolkning fick sin självstyrelse för att vi skulle kunna bevara vårt språk, vår kultur och våra svenska traditioner. Men det förutsätter även att vi ännu själva har en vilja att göra detta!

Vill kulturminister Annika Hambrudd (C) bevara eller utradera vår svenska kultur på Åland?

Tror Ålands kulturdelegation att Julius Sundblom hade velat ha fira 100-års-jubileet av självstyrelsen med ett ”brett utbud präglat av mångfald”?

Åländsk Demokrati 

Styrelsen 


Ålands Nyheter har sökt Annika Hambrudd och Anita Husell för replik till insändaren.